4. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo 1. marca 2006 ob 14. uri

Datum: 22.02.2007
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVET
Številka: 900-2/2006

Nova Gorica, 21. februar 2007V A B I L ONa podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 4. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v ČETRTEK, 1. marca 2007 ob 14.00 uri

v veliki dvorani MONG.
Predlog dnevnega reda:1. Poročilo o izvršenih sklepih 3. seje mestnega sveta z dne 1. februar 20074. seja - točka 12. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov4. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja4. seja - točka 4

4. seja - točka 4_1

4. seja - točka 4_2

4. seja - točka 4_3

4. seja - točka 4_45. Predlog sklepa I o delitveni bilanci med MONG in Občino Renče-Vogrsko4. seja - točka 5

4. seja - točka 5_16. Predlog odloka o proračunu MONG za leto 2007 (prva obravnava)

Predlog odloka o proračunu MONG za leto 2008 (prva obravnava)4. seja - točka 6

4. seja - točka 6_1

4. seja - točka 6_2

4. seja - točka 6_3

4. seja - točka 6_4

4. seja - točka 6_5

4. seja - točka 6_6

4. seja - točka 6_7

4. seja - točka 6_8

4. seja - točka 6_9

4. seja - točka 6_10

4. seja - točka 6_11

4. seja - točka 6_127. Predlog odloka o občinskem LN Kulturni center v Novi Gorici (druga obravnava)4. seja - točka 7

4. seja - točka 7_18. Predlog odloka o turističnem vodenju na turističnem območju MONG (prva obravnava)4. seja - točka 89. Predlog odloka o občinskih taksah (druga obravnava)4. seja - točka 910. Predlog sklepa o potrditvi poročila o delu Lokalne akcijske skupine4. seja - točka 10

4. seja - točka 10_111. Predlog pravilnika o delitvi sredstev za športne programe4. seja - točka 1112. Predlog sklepa o nakupu zemljišč, potrebnih za izgradnjo pločnika v k.o. Ozeljan4. seja - točka 12

4. seja - točka 12_113. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 520/2 k.o Kromberk4. seja - točka 13

4. seja - točka 13_114. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2123/2 k.o. Prvačina

Predlog sklepa o potrditvi posameznega programa prodaje stvarnega premoženja, in sicer zamenjava nepremičnin parc. št. 2123/2 k.o. Prvačina za parc. št. 1024/19 k.o. Prvačina4. seja - točka 14

4. seja - točka 14_115. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2506/10 in 2506/11 k.o Banjšice

Predlog sklepa o potrditvi posameznega programa prodaje stvarnega premoženja parc. št. 2506/10 in 2506/11 k.o. Banjšice4. seja - točka 15

4. seja - točka 15_116. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št 2023/2 k.o. Prvačina

Predlog sklepa o potrditvi posameznega programa prodaje stvarnega premoženja parc. št. 2023/2 k.o. Prvačina4. seja - točka 16

4. seja - točka 16_117. Predlog sklepa o potrditvi posameznega programa prodaj stvarnega premoženja parc.

Št. 549/33 k.o. Rožna Dolina4. seja - točka 17

4. seja - točka 17_1Mirko BrulcŽUPAN


< Nazaj na seznam