23. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 11. februarja 2021 ob 15. uri

Datum: 01.02.2021
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


Številka: 0110—0003/2021-1
Nova Gorica, 28. januar 2021  

 

V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16 in 80/17) sklicujem 23. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 11. februarja 2021 ob 15. uri
v konferenčni dvorani Pinta v Perli.

 

Predlog dnevnega reda:

1.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

2.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo o izvršenih sklepih

3.    Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 (skrajšani postopek).

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 ter obrazložitev

Splošni del

Splošni del – obrazložitev

Posebni del

Posebni del – obrazložitev po programski klasifikaciji

Posebni del – obrazložitev proračunskih postavk

Načrt razvojnih programov 2021 – 2024

Obrazložitev načrta razvojnih programov 2021 – 2024

Sklep o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 – rebalans 1 ter obrazložitev

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MONG za leto 2021 – rebalans 1

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2021 – rebalans 1

Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Nova Gorica v letu 2021 ter obrazložitev

 

Razširitev predloga dnevnega reda s točkami:

4.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Predlog ugotovitvenega sklepa in sklepa o imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Mladinski center Nova Gorica

Predlog ugotovitvenega sklepa in sklepa o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega sveta javnega podjetja Mestne storitve, Javno podjetje za urejanje mesta, d. o. o., Nova Gorica

Predlog ugotovitvenega sklepa in sklepa o imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Osnovna šola Šempas

Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica

Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica

Predlog sklepa o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda SNG Nova Gorica

Predlog sklepa o imenovanju kandidatov za strokovni svet Zavoda Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica (GOLEA, Nova Gorica)

Predlog sklepa o imenovanju predstavnika voljenih funkcionarjev Mestne občine Nova Gorica v Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije

5.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 07.289 – vodovod Sedovec
 
Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 07.289 – vodovod Sedovec ter obrazložitev

Končno poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 07.289 – vodovod Sedovec

6.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o delu Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica v letih 2019 in 2020

Sklep o seznanitvi s Poročilom o delu Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica v letih 2019 in 2020 ter obrazložitev

Poročilo o delu Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica v letih 2019 in 2020

7.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica (druga obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica ter obrazložitev

Argumentacija predloga ustrezne stopnje izobrazbe za mesto direktorja javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica – uradno prečiščeno besedilo

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica

8.    Predlog Odloka o ureditvi pogrebne in pokopališke dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica (druga obravnava)

Odlok o ureditvi pogrebne in pokopališke dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev


Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

dr. Klemen Miklavič  
ŽUPAN

 


< Nazaj na seznam