34. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 17. decembra 2009, ob 13.00 uri

Datum: 09.12.2009
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

Številka: 900-2/2006

Nova Gorica, 9. december 2009V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 34. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bov ČETRTEK, 17. decembra 2009, ob 13.00 uri

v veliki dvorani MONG.

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog sklepa o seznanitvi z dokumentom analize stanja družbe Hit in skupine Hit na dan 31. 7. 2009 – kratkoročni in srednjeročni ukrepi ter njihovi učinkiSklep o seznanitvi z dokumentom »Analiza stanja družbe Hit in skupine Hit na dan 31. 7. 2009 – kratkoročni in srednjeročni ukrepi ter njihovi učinki« ter obrazložitevAnaliza stanja družbe Hit in skupine Hit na dan 31. 7. 2009, kratkoročni in srednjeročni ukrepi ter njihovi učinki2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikovOdgovori3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov4. Potrditev zapisnika 32. seje mestnega sveta, ki je bila 22. oktobra 2009Zapisnik5. Poročilo o izdanih sklepih 33. seje mestnega sveta z dne 19. novembra 2009Poročilo6. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanjaSklep o imenovanju nadomestnega člana v komisijo za sofinanciranje programov in projektov turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica7. Obvezna razlaga 3. odstavka 34. člena odloka o PUP-ih za posege v prostor na mestnem območju Nove GoriceObvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice ter obrazložitevOdlok o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice (neuradno prečiščeno besedilo)8. Predlog sklepa o razveljavitvi sklepa o začetku priprave OPPN Soške VileSklep o razveljavitvi sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Soške Vile ter obrazložitevSklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Soške VileGrafični prikaz območja9. Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje pozidave Soške vile v Solkanu (prva obravnava)Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Stanovanjsko naselje v Solkanu"Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Stanovanjsko naselje v Solkanu"10. Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Bonetovšče-Fajdigovšče (prva obravnava)Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Bonetovšče-Fajdigovšče ter obrazložitevProgram opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Bonetovšče-Fajdigovšče11. Predlog sklepa o potrditvi osnutka aneksa št. 8 k pogodbi o medsebojnih obveznostih med MONG in Hypo leasingomSklep o potrditvi osnutka aneksa št. 8 k pogodbi o medsebojnih obveznostih med MONG in Hypo leasingom ter obrazložitevAneks št. 8 k pogodbi o medsebojnih obveznostih št. 465-03-48/2004 z dne 09.12.200512. Predlog sklepa o prenosu hišniškega stanovanja v last MONGSklep o prenosu hišniškega stanovanja v last MONG ter obrazložitev13. Predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2009 – nakup parc. št. 715/2 k.o. Nova GoricaDopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2009 – nakup parc. št. 715/2 k.o. Nova Gorica ter obrazložitevPoročilo o cenitvi nepremičnineGrafični prikaz območja14. Predlog dopolnitve letnega programa razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2009 – prodaja del parc. št. 672/2 k.o. Nova GoricaDopolnitev letnega programa razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2009 – prodaja del parc. št. 672/2 k.o. Nova Gorica ter obrazložitevPoročilo o cenitvi nepremičnineGrafični prikaz območja15. Predlog dopolnitve letnega programa pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2009 – zamenjava nepremičnin parc. št. 682/7, 682/24, 682/25, 682/28 za 670/38, in 670/39 k.o. Nova GoricaDopolnitev letnega programa pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2009 – zamenjava nepremičnin parc. št. 682/7, 682/24, 682/25, 682/28 za 670/38, in 670/39 k.o. Nova Gorica ter obrazložitevPoročilo o cenitvi nepremičnineGrafični prikaz parcele 682/7 k.o. Nova GoricaGrafični prikaz parcele 682/24 k.o. Nova GoricaGrafični prikaz parcele 682/25 k.o. Nova GoricaGrafični prikaz parcele 682/28 k.o. Nova GoricaGrafični prikaz parcele 670/38 k.o. Nova GoricaGrafični prikaz parcele 670/39 k.o. Nova Gorica16. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2949/10 k.o. Bate

Predlog dopolnitve letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2009 – prodaja parc. št. 2949/10 k.o. BateSklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2949/10 k.o. Bate ter predlog dopolnitve letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2009 – prodaja parc. št. 2949/10 k.o. Bate in obrazložitevCenitveno poročilo gradbene nepremičnineGrafični prikaz območja17. Predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2009 – nakup parc.št. 1711/3 k.o. BateDopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2009 – nakup parc.št. 1711/3 k.o. Bate ter obrazložitevCenitveno poročilo o vrednosti kmetijskih zemljiščGrafični prikaz območja18. Predlog dopolnitve letnega programa prodaje premoženja MONG v letu 2009 – prodaja poslovnega prostora na Cankarjevi 60 v Novi GoriciDopolnitev letnega programa prodaje premoženja MONG v letu 2009 – prodaja poslovnega prostora na Cankarjevi 60 v Novi Gorici ter obrazložitev

Mirko Brulc

ŽUPAN
< Nazaj na seznam