33. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 19. novembra 2009, ob 14.00 uri

Datum: 11.11.2009
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

Številka: 900-2/2006

Nova Gorica, 11. november 2009

V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 33. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bov ČETRTEK, 19. novembra 2009, ob 14.00 uri

v veliki dvorani MONG.

Predlog dnevnega reda:1. Potrditev zapisnika 31. seje mestnega sveta, ki je bila 24. septembra 20092. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikovOdgovori

Odgovor v zvezi z zadrževalnikom Vogršček3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov4. Poročilo o izdanih sklepih 32. seje mestnega sveta z dne 24. septembra 2009Poročilo5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanjaSklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavetišča za zapuščene živali OSKAR VITOVLJE, Zavod za oskrbo, nego in vzgojo hišnih in izgubljenih živali in obrazložitevSklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica in obrazložitevSklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Glasbena šola Nova Gorica in obrazložitev6. Predlog odloka o spremembi odloka o denarnih socialnih pomočeh v MONG (hitri postopek)Odlok o spremembi Odloka o denarnih socialnih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica in obrazložitevOdlok o denarnih socialnih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica7. Predlog sklepa o subvencioniranju dijaških mesečnih vozovnicSklep o subvencioniranju dijaških mesečnih vozovnic in obrazložitev8. Predlog odloka o OPPN Poslovna cona Solkan (druga obravnava)Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona Solkan in obrazložitevOsnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona SolkanSklep o stališču do pripomb in predlogov javnosti, danih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN Poslovna cona SolkanObčinski podrobni prostorski načrt Poslovna cona SolkanZazidalna situacijaZbirna situacija komunalnih naprav9. Predlog odloka o OPPN Cesta na Bonetovšče (prva obravnava)

Predlog sklepa o javni razgrnitvi OPPN Cesta na BonetovščeOdlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Cesta na Bonetovšče ter obrazložitevSklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta Cesta na Bonetovšče ter obrazložitevObčinski podrobni prostorski načrt Cesta na BonetovščeSituacija obstoječega stanjaUreditvena situacija z varovanjiGospodarska javna infrastruktura in prometna ureditevGospodarska javna infrastruktura in prometna ureditevKarakteristični prerez cestePrikaz načrtovane cestne ureditveNačrt parcelacije9A Predlog obvezne razlaga Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova GoricaObvezna razlaga Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica in obrazložitev9B Predlog obvezne razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove GoriceObvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice in obrazložitev10. Predlog odloka o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju MONG (hitri postopek)Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev11. Predlog odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju MONG (prva obravnava)Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev12. Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc. št. 1154/120 in 1154/119 k.o. GrgarSklep o prodaji zemljišča parc. št. 1154/120 in 1154/119 k.o. Grgar ter obrazložitevCenitveno poročilo13. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 1015/6 k.o. KromberkSklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 1015/6 k.o. Kromberk ter obrazložitevGrafični prikaz območja14. Predlog dopolnitve letnega programa pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2009 – zamenjava nepremičnin parc. št. 672/2 za 672/13 k.o. Nova GoricaDopolnitev letnega programa pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2009 – zamenjava nepremičnin parc. št. 672/2 za 672/13 k.o. Nova Gorica ter obrazložitevPoročilo o cenitvi nepremičnineGrafični prikaz parcel15. Predlog dopolnitve letnega programa pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2009 – zamenjava nepremičnin del parc. št. 682/7, 682/24, 682/25, 282/28 za 670/38 in 670/39 k.o. Nova GoricaDopolnitve letnega programa pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2009 – zamenjava nepremičnin del parc. št. 682/7, 682/24, 682/25, 282/28 za 670/38 in 670/39 k.o. Nova Gorica ter obrazložitevPoročilo o cenitvi nepremičnineGrafični prikaz parcele 682/7 k.o. Nova GoricaGrafični prikaz parcele 682/24 k.o. Nova GoricaGrafični prikaz parcele 682/25 k.o. Nova GoricaGrafični prikaz parcele 682/28 k.o. Nova GoricaGrafični prikaz parcele 670/38 k.o. Nova GoricaGrafični prikaz parcele 670/39 k.o. Nova Gorica16. Predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2009 – nakup nepremičnine parc. št. 715/2 k.o. Nova GoricaDopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2009 – nakup nepremičnine parc. št. 715/2 k.o. Nova Gorica ter obrazložitevPoročilo o cenitvi nepremičnineGrafični prikaz območjaMirko Brulc

ŽUPAN
< Nazaj na seznam