25. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 29. januarja 2009, ob 14. uri.

Datum: 22.01.2009
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

Številka: 900-2/2006

Nova Gorica, 19. januar 2009V A B I L ONa podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 25. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bov ČETRTEK, 29. januarja 2009, ob 14. uri v veliki dvorani MONG.Predlog dnevnega reda:1. Potrditev zapisnika 23. seje mestnega sveta, ki je bila 20. novembra 2008

Potrditev zapisnika 24. seje mestnega sveta, ki je bila 18. decembra 20082. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

Odgovori

Odgovor3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov4. Poročilo o izvršenih sklepih 24. seje mestnega sveta z dne 18. december 2008 in nadaljevanja 24. seje mestnega sveta z dne 8. januar 2009

Poročilo5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklepa o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju ravnatelja Elektrotehniške in računalniške šole Nova Gorica ter k imenovanju ravnatelja Biotehniške šole Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnika MONG v svet javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica ter obrazložitev5A. Predlog sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Cankarjevo naslje

Predlog odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Cankarjevo naselje

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Cankarjevo naslje

Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Cankarjevo naselje

Meja območja OPPN Cankarjevo naselje6. Predlog programa dela Mestnega sveta MONG za leto 2009

Sklep o sprejetju programa dela Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica za koledarsko leto 2009 in mesec januar 2010 ter obrazložitev7. Predlog odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v MONG (druga obravnava)

Odloka sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v MONG in obrazložitev8. Predlog odloka o denarnih socialnih pomočeh v MONG (druga obravnava)

Odlok o denarnih socialnih pomočeh v MONG in obrazložitev9. Predlog odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v MONG (druga obravnava)

Odlok o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v MONG in obrazložitev10. Predlog odloka o koncesijah na področju ravnanja z odpadki v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o koncesijah na področju ravnanja z odpadki v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev10A. Predlog sklepa o določitvi cene vode in odvajanja odpadne in padavinske vode

Sklep o določitvi cene vode in odvajanja odpadne in padavinske vode

Obrazložitev sklepa

Predlog spremembe cen vode ter odvajanja odpadnih ter padavinskih vod10B. Predlog sklepa o določitvi cene komunalnih storitev za čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih voda za območje MONG

Sklep o določitvi cene komunalnih storitev za čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih voda za območje Mestne občine Nova Gorica

Obrazložitev sklepa11. Predlog odloka o OPPN Ob železniški postaji – jug (prva obravnava)

Predlog sklepa o javni razgrnitvi OPPN Ob železniški postaji – jug

Odlok o OPPN Ob železniški postaji – jug ter obrazložitev

Sklep o sprejetju osnutka OPPN Ob železniški postaji jug ter izvedbi javne razgrnitve in obrazložitev

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Ob železniški postaji-jug (spremembi dela LN Ob železniški postaji)

Občinski podrobni prostorski načrt Ob železniški postaji-jug (spremembi dela LN Ob železniški postaji) - osnutek

Ureditvena situacija - klet

Situacija komunalnih vodov

Katastrski načrt

Veljavni lokacijski načrt

Obstoječe stanje

Prikaz umestitve načrtovane ureditve – pritličje

Prometna infrastruktura

Ureditvena situacija12. Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mlac v Ozeljanu (prva obravnava)

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mlac v Ozeljanu in obrazložitev

Program komunalnega opremljanja območja Mlac v Ozeljanu13. Predlog sklepa o stališču do pripomb in predlogov javnosti, danih v času javne razgrnitve OPPN Kulturni center v Novi Gorici

Sklep o stališču do pripomb in predlogov javnosti, danih v času javne razgrnitve osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Kulturni center v Novi Gorici

Ureditvena situacija

Arhitektonska situacija14. Predlog sklepa o začetku priprave OPPN Cesta na Bonetovšče

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Cesta na Bonetovšče in obrazložitev

Situacija15. Predlog sklepa o stališču do pripomb in predlogov javnosti, danih v času javne razgrnitve OPPN Poslovna cona Prvačina

Sklep o stališču do pripomb in predlogov javnosti, danih v času javne razgrnitve osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Prvačina

Zapisnik – javna obravnava v KS – OPPN Poslovna cona Prvačina

Zapisnik – javna obravnava MONG – OPPN Poslovna cona Prvačina

Ureditvena situacija s prikazom prometne ureditve16. Predlog sklepa o potrditvi občinskega programa varnosti MONG

Sklep o sprejetju Občinskega programa varnosti Mestne občine Nova Gorica in obrazložitev

Občinski program varnosti Mestne občine Nova Gorica17. Predlog sklepa o prodaji kmetijskega zemljišča parc. št. 1171 k.o. Lokovec

Sklep o prodaji kmetijskega zemljišča parc. št. 1171 k.o. Lokovec in obrazložitev

Cenitveno poročilo o vrednosti kmetijskih zemljišč18. Predlog sklepa o dolgoročnem zakupu kmetijskega zemljišča parc. št. 1161/1 in 1161/5 k.o. Lokovec

Sklep o dolgoročnem zakupu kmetijskega zemljišča parc. št. 1161/1 in 1161/5 k.o. Lokovec in obrazložitev

Cenitveno poročilo o višini zakupnine za kmetijska zemljišča19. Predlog sklepa o pričetku postopka nakupa zemljišča parc. št. 2470/7 k.o. Grgar

Sklep o pričetku postopka nakupa zemljišča parc. št. 2470/7 k.o. Grgar in obrazložitev

Cenitveno poročilo o vrednosti kmetijskih zemljišč

Načrt parcele20. Predlog sklepa o potrditvi posameznega programa ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti – prodaja parc. št. 1379/73 k.o. Bate.

Sklep o potrditvi posameznega programa ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti – prodaja parc. št. 1379/73 k.o. Bate in obrazložitev

Cenitveno poročilo o vrednosti kmetijskih zemljišč

Načrt parceleMirko Brulc

ŽUPAN
< Nazaj na seznam