42. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica

Datum: 22.10.2002
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVETŠtevilka : 062-02-1/98

Datum : 14. 10. 2002V A B I L ONa podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 21. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 6/2002) sklicujem 42. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki boV TOREK, 22. oktobra 2002 ob 14. uri

v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica.

Predlog dnevnega reda:1. Potrditev zapisnika 41. seje mestnega sveta, ki je bila 26. 9. 20022. Poročilo o izvršenih sklepih 41. seje mestnega sveta z dne 26.9. 20023. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov4. Kadrovske zadeve (hitri postopek)5. Predlog programa priprave spremembe ureditvenega načrta za centralno odlagališče odpadkov v Stari Gori (hitri postopek)6. Predlog programa priprave spremembe ureditvenega načrta Kulturni center v Novi Gorici (hitri postopek)7. Predlog sklepa o dopolnitvi programa za lokacijski načrt za dostopno cesto do centralnega odlagališča odpadkov v Stari Gori (hitri postopek)8. Predlog odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Nova Gorica (hitri postopek)9. Predlog spremembe 23. člena statuta MONG (druga obravnava)

Predlog spremembe 20. člena statuta MONG (druga obravnava)10. Predlog odloka o oskrbi z vodo (druga obravnava)11. Predlog sklepa o sprejemu Regionalnega razvojnega programa goriške statistične regije za obdobje 2002-2006 (hitri postopek)12. Predlog sklepa o razdelitvi sredstev iz spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč za leto 2002 (hitri postopek)13. Predlog odloka o spremembah odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2002 (hitri postopek)14. Predlog sklepa o predaji prostorov bivšega Primexa v uporabo Politehniki (hitri postopek)15. Predlog sklepa o podaji soglasja k statutu Javnega zavoda za šport Nova Gorica (hitri postopek)16. Predlog sklepa o oddaji za določen čas poslovnega prostora na Cankarjevi 60, Nova Gorica Društvu za bolezni srca in ožilja Slovenije-Podružnica Nova Gorica (hitri postopek)17. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št. 9 k.o. Gradišče (hitri postopek)

Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc. št. 9 k.o. Gradišče (hitri postopek)

18. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov.

Gradivo za 4. točko dnevnega reda boste prejeli na seji.

Gradivo za 14. in 15. točko dnevnega reda boste prejeli kasneje.Morebitno odsotnost sporočite Službi mestnega sveta na tel. 3350111, int. 124.

ŽUPAN

Črtomir Špacapan


< Nazaj na seznam