9. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 12. julija 2007, on 14. uri

Datum: 03.07.2007
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVETŠtevilka: 900-2/2006

Nova Gorica, 3. julij 2007

V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 9. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v ČETRTEK, 12. julija 2007, ob 14. uri

v veliki dvorani MONG
. Predlog dnevnega reda:1. Potrditev zapisnika 7. seje mestnega sveta, ki je bila 29. maja 2007

Potrditev zapisnika nadaljevanja seje mestnega sveta, ki je bila 7.junija 20072. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

9. seja točka 23. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov4. Poročilo o izvršenih sklepih 8. seje mestnega sveta z dne 21. junij 2007

9. seja točka 45. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

9. seja točka 56. Predlog sklepa o podaji pooblastila županu za uveljavljanje predkupne pravice v času letnega odmora

9. seja točka 67. Predlog sklepa o potrditvi poročila o delovanju zavodov na področju višjega in visokega šolstva na območju MONG

9. seja točka 7

9. seja točka 7_1

9. seja točka 7_2

9. seja točka 7_3

9. seja točka 7_4

9. seja točka 7_5

9. seja točka 7_68. Predlog pravilnika o štipendiranju in sofinanciranju šolnin v MONG

9. seja točka 89. Predlog sklepa o subvencioniranju dijaških mesečnih vozovnic

9. seja točka 910. Predlog sklepa o brezplačnem prenosu premoženja na Univerzo v Novi Gorici

9. seja točka 1011. Predlog sklepa o oblikovanju LAS za izvajanje programa LEADER

9. seja točka 1112. Predlog odloka o gospodarskih javnih službah (druga obravnava)

9. seja točka 1213. Predlog odloka o OPPN Rožna Dolina III (prva obravnava)

Predlog sklepa o javni razgrnitvi OPPN Rožna Dolina III

9. seja točka 13

9. seja točka 13_1

9. seja točka 13_2

9. seja točka 13_314. Predlog odloka o programu opremljanja za območje OPPN Rožna Dolina III (hitri postopek)

9. seja točka 1415. Predlog odloka o spremembi odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi OPPN Univerza v Novi Gorici (hitri postopek)

9. seja točka 15

16. Predlog odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi OPPN Poslovna cona Prvačina (hitri postopek)

9. seja točka 1617. Predlog sklepa o začetku priprave OPPN Poslovna cona Trnovo

9. seja točka 1718. Predlog sklepa o začetku priprave OPPN Kamnolom SIA v Solkanu

9. seja točka 1819. Predlog odloka o začasnem prenehanju uporabe posameznih določb odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice (hitri postopek)

9. seja točka 1920. Predlog sklepa o potrditvi osnutka aneksa št. 1 k pogodbi o urejanju medsebojnih razmerij v z zvezi z izvedbo prostorske ureditve na območju Erjavčeve in Delpinove ulice- Eda center

9. seja točka 20

9. seja točka 20_1

9. seja točka 20_221. Predlog sklepa o zamenjavi zemljišč med Finalom, Stanovanjskim skladom MONG in MONG

9. seja točka 2122. Predlog sklepa o nakupu nepremičnin parc. št. 1468/1, 1468/2 in 1478/2 k.o. Nova Gorica.

9. seja točka 22

Mirko Brulc, l. r.

ŽUPAN


< Nazaj na seznam