Sprejeti akti 3. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 25.2.2003 ob 14.uri

Datum: 25.02.2003
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Sprejeti akti 3. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica:Dnevni red:1. Potrditev zapisnika 2. seje mestnega sveta, ki je bila 30. 1. 20032. Poročilo o izvršenih sklepih 2. seje mestnega sveta z dne 30. 1. 20033. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov4. Ugotovitvena sklepa o prenehanju mandata svetnikoma Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (hitri postopek)Ugotovitvena sklepa o prenehanju mandata svetnikoma Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica Otonu Mozetiču in Elviri Šušmelj5. Kadrovske zadeve (hitri postopek)Kadrovske zadeve6. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (prva obravnava)Sklep o izvedbi druge obravnave odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu7. Predlog sklepa o ukinitvi Enote vrtec Ciciban v Novi Gorici (hitri postopek)Sklep o ukinitvi Enote vrtec Ciciban v Novi Gorici8. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o povprečni gradbeni ceni m2 koristne stanovanjske površine, povprečnih stroških komunalnega opremljanja in ceni stavbnih zemljišč na območju MONG (hitri postopek)Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o povprečni gradbeni ceni m2 koristne stanovanjske površine, povprečnih stroških komunalnega opremljanja in ceni stavbnih zemljišč na območju MONG9. Poročilo občinske volilne komisije o prenosu mandatov svetnikoma Mestnega sveta Mestne občine Nova GoricaUgotovitvena sklepa občinske volilne komisije o prenosu mandatov svetnikoma Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica9.ASklep o soglasju s prodajo delnic Cestnega podjetja Nova Gorica d.d.10. Predlog odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2003 (prva obravnava)Sklep o pripravi druge obravnave odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 200311. Predlog sklepa o podpori uvedbe stalne maloobmejne avtobusne linije Nova Gorica – Gorica (Italija) (hitri postopek)Sklep o podpori uvedbe stalne maloobmejne avtobusne linije Nova Gorica – Gorica (Italija)12. Predlog sklepa o soglasju k spremembi statuta JZ Zdravstveni dom – Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica (hitri postopek)Sklep o soglasju k spremembi statuta JZ Zdravstveni dom – Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica13. Predlog sklepa o podaji soglasja k ceni storitve osebne pomoči in pomoči na domu (hitri postopek)Sklep o preložitvi zadeve na naslednjo sejo ter iskalnju cenejšega ponudnika14. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov.
< Nazaj na seznam