41. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica

Datum: 21.09.2002
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVET

Številka: 062-02-1/98

Datum: 18.9.2002

V A B I L ONa podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 21. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 6/2002) sklicujem 41. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bov ČETRTEK, 26. septembra 2002 ob 14. uri

v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica

Predlog dnevnega reda:1. Potrditev zapisnika 40. seje mestnega sveta, ki je bila 11.7.20022. Poročilo o izvršenih sklepih 40 seje mestnega sveta z dne 11.7.20023. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov4. Predlog sklepa o spremejemu poročila o izvrševanju proračuna MONG v obdobju 1.1. do 30.6.2002 (hitri postopek)5. Predlog poslovnika Mestne občine Nova Gorica (druga obravnava)6. Predlog odloka o spremembi odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica (druga obravnava)7. Predlog programa priprave za lokacijski načrt za dostopno cesto do centralnega odlagališča odpadkov (hitri postopek)8. Predlog odloka o podelitvi statusa izvajalca gospodarske javne službe družbi Mestne storitve, Družba za urejanje mesta, d.o.o. Nova Gorica (hitri postopek)9. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o oskrbi z vodo (prva obravnava)10. Predlog sklepa o razdelitvi sredstev iz spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč za leto 2002 (hitri postopek)11. Predlog sklepa o prodaji na javni dražbi stavbnega zemljišča parc. št. 776/1 k.o. Rožna Dolina (hitri postopek)12. Predlog sklepa o prodaji na javni dražbi stavbišča na parc. št. 136 k.o. Vitovlje, njive na parc. št. 537/2 k.o. Viotvlje in travnika parc. št. 535/3 k.o. Vitovlje (hitri postopek)13. Predlog sklepa o oddaji zemljišča parc. št. 1190/12 ter parc. št. 1193 k.o. Vitovlje v brezplačen dolgoročen najem Kulturno turističnemu društvu Vitovlje (hitri postopek)14. Predlog sklepa o odstopu Stanovanjskemu skladu MONG nepozidanega stavbnega zemljišča parc. št. 1478/1 in 1479 k.o. Nova Gorica (hitri postopek)15. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 30, 33/1, 33/7, 33/10 in 33/11, vse ležeče v vl. št. 161 k.o. Lokve (hitri postopek)16. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št. 431/11 k.o. Gradišče (hitri postopek)

Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc. št. 431/11 k.o. Gradišče (hitri postopek)17. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov.Morebitno odsotnost sporočite Službi mestnega sveta na tel. 3350111, int. 124.ŽUPAN

Črtomir Špacapan


< Nazaj na seznam