Sofinanciranje izgradnje čistilne naprave Prvačina-Dornberk in povezovalnega kolektorja

Datum: 16.01.2004
Vir: Mestna občina Nova Gorica - Kabinet župana
Rubrika: Sporočilo za javnost

Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije je na podlagi javnega razpisa za pripravo in izvedbo programa sofinanciranja izgradnje objektov lokalne gospodarske javne infrastrukture varstva okolja iz proračuna Republike Slovenije za obdobje 2004-2006 namenilo skupno 4.110.386.342,00 nepovratnih sredstev.
Skupno je na razpis kandidiralo 160 projektov (Mestna občina Nova Gorica z dvema projektoma), izbranih pa je bilo 46 projektov, ki bodo sofinancirani ( med njimi tudi oba ponujena projekta Mestne občine Nova Gorica v skupni višini 183.146.214 SIT). Odločba o dodelitvi je bila izdana 5.12.2003

1. Čistilna naprava Prvačina-Dornberk (na področju "čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda) – sofinanciranje države 115.473.776 SIT
2. Kanalizacija Prvačina in povezava s kanalizacijo Dornberk (na področju "odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda") – sofinanciranje države 67.672.438 SIT.

Osnovni podatki:

1. Čistilna naprava

• Velikost čistilne naprave 3500 PE

• Skupna vrednost investicije 310.000.000 SIT

• Predvideni začetek gradnje September 2004

• Predvideni zaključek gradnje Maj 2005

2. Kanalizacija Prvačina 3.faza in povezava na kanalizacijo Dornberk• Skupna dolžina kanalov 4010 m

• .Skupna vrednost investicije 210.000.000 SIT

• Predvideni začetek gradnje September 2004

• Predvideni zaključek gradnje April 2005

• PGD projekte izdelal Projekt d.d. Nova Gorica

Kratek opis obeh projektov:Območje zajema 2955 prebivalcev ali 8,9% prebivalstva Mestne občine Nova Gorica (19,7 % vsega nemestnega prebivalstva v občini).

Projekt predvideva ob zaključku navedenih investicij 78% pokritost vseh gospodinjstev na tem območju s kanalizacijskimi priključki.

Projekt sestavljajo kanalizacijski zbiralniki, ki bodo zbirali fekalno vodo naselja Prvačina (kanalizacija je izvajana v ločenem sistemu za fekalne in meteorne vode). Med naseljema Prvačina in Dornberk bo potekal povezovalni kanal na katerega bo priključena že zgrajena kanalizacija naselja Dornberk. Zaradi prehoda povezovalnega kolektorja preko reke Vipave bo na levem bregu zgrajeno črpališče, tako, da se bo odpadna voda prečrpavala v dolžini 80 m. V naselju Prvačina bodo priključeni kanali, ki so bili zgrajeni v prvi in drugi fazi, skupaj 3800m .. V sklopu kanalizacijskih zbiralnikov so tudi druga potrebna črpališča (na mestih kjer ni zagotovljeno gravitacijsko odvajanje fekalij) s tlačnimi vodi. V nadaljevanju bo izvedena tudi kanalizacija v Zaloščah in navezava le-te na kanalizacijo Dornberk.

Zbirni kanal v naselju Prvačina prebije temelja železniške proge in državne ceste , ter vodi k čistilni napravi, ki je locirana ob desnem bregu reke Vipave

Projektirana je čistilna naprava s tehnologijo SBR, velikosti 3500 EE. Gre za sodobno reaktorsko tehnologijo, SBR bazen je razdeljen na dva prekata, ki se izmenično dopolnjujeta z dotekajočo odpadno vodo. V prekatih potekajo biokemijski procesi čiščenja odpadne vode s špomočjo suspendiranega aktivnega blata in raztopljenega kisika . Med tem, ko se v enem od prekatov brez prezračevanja , aktivno blato useda zgornja plast čiste vode pa dekantira (odceja), se drugi prekat polni z odpadno vodo in intenzivno prezračuje in meša. Po določenem ciklusu, ki traja cca 4 ure, se procesi v prekatih obrnejo.Zaradi gradnje kanalizacijskega omrežja bo potrebno na območju, ki ga zajema načrtovana izgradnja, rekonstruirati tudi dobršen del vodovoda.


< Nazaj na seznam