13. seja Odbora za socialno varstvo in zdravstvo, ki bo v ponedeljek, 9. marca 2020 ob 16. uri

datum: 09.03.2020

kategorija: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za socialno varstvo in zdravstvo


Številka: 900-18/2019-28
Nova Gorica, 6. marca 2020


V A B I L O


Sklicujem 13. sejo odbora za zdravstvo in socialno varstvo, ki bo v


PONEDELJEK, 9. marca 2020 ob 16.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:


1.    Informacija o pozivu zdravnikov in zobozdravnikov širše Goriške regije odločevalcem k bolj odgovornemu pristopu do okoljske problematike in opozorilo glede potencialnih vplivov onesnaženega okolja na zdravje ljudi v srednji Soški dolini
2.    Seznanitev o stanju zdravniškega kadra v Zdravstvenem domu Osnovno varstvo Nova Gorica
3.    Informacija o boju proti okužbam s koronavirusom v Mestni občini Nova Gorica
4.    Potrditev zapisnika 12. seje odbora za socialno varstvo in zdravstvo, ki je bila 3. 2. 2020
5.    Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Mestne občine Nova Gorica (skrajšani postopek)  
6.    Razno.   

 

Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 

Vida Škrlj
PREDSEDNICA


VABLJENI:
•    župan
•    člani komisije
•    vodje oddelkov – pripravljavci gradiva
•    k točki 1 – Nevenka Mlinar