11. seja odbora za gospodarstvo, ki bo v ponedeljek, 3. februarja 2020 ob 18.30 uri

datum: 31.01.2020

kategorija: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za gospodarstvo


Številka: 900-16/2019-21
Nova Gorica, 31. januarja 2020


V A B I L O

Sklicujem 11. sejo odbora za gospodarstvo, ki bo v


PONEDELJEK, 3. februarja 2020 ob 18.30 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 10. seje odbora za gospodarstvo, ki je bila 16. 12. 2019
2.    Predlog Pravilnika o načinu določanja plač za opravljanje funkcije ter sejnin in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov krajevnih skupnosti
3.    Predlog Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje Mestne občine Nova Gorica (prva obravnava)
4.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2019 in o potrditvi Letnega plana aktivnosti iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2020 za Mestno občino Nova Gorica   
5.    Predlog Sklepa o podaji soglasja zavodu GOLEA, Nova Gorica k zadolževanju
6.    Razno.   


Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.


Damjana Pavlica
PREDSEDNICA

 


VABLJENI:
•    župan
•    člani odbora
•    vodje oddelkov – pripravljavci gradiva