Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva Celovita energetska sanacija in prenova OŠ Milojke Štrukelj v Novi Gorici

datum: 22.02.2019

kategorija: Razpisi

Mestna občina nova Gorica na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP) kot javni partner objavlja predmetni javni poziv promotorjem s katerim poziva morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za »Celovita energetska sanacija in prenova OŠ Milojke Štrukelj v lasti Mestne občine Nova Gorica«.
Zainteresirane promotorje vabimo, da oddajo vlogo o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu s predmetnim pozivom, ZJZP, Pravilnikom o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva (Uradni list RS, št. 32/07) ter Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) ter ostalimi zakonskimi in podzakonskimi akti.
Promotorji lahko zastavijo vprašanja v povezavi s postopkom in ostalimi elementi projekta na elektronski naslov izidor.usaj@golea.si.

Ogled objektov je možen po predhodni najavi na naslov izidor.usaj@golea.si do 07.03.2019 do 14.00 ure.

Skrajni rok za postavitev vprašanj je 11.03.2019 do 12.00 ure. Naročnik – javni partner bo pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, podal in objavil na spletni strani Mestne občine Nova Gorica, najkasneje do 15.03.2019 do 16.00 ure.
 Za pravočasno oddano vlogo se šteje ponudba, ki prispe priporočeno po pošti na naslov naročnika ali je oddana osebno na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, v I. nadstropje soba 36 - v glavno pisarno Mestne občine Nova Gorica do  19.03.2019 do 10.00 ure.

Poziv promotorjem

Priloge:

Razširjeni energetski pregled Osnovna Šola Milojka Štrukelj Nova Gorica

Projektna naloga za energetsko sanacijo Osnovne šole Milojke Štrukelj v Novi Gorici

Geodetski načrt za pripravo projektne dokumentacije

Posnetek obstoječega stanja

Fasade

Tlorisi in prerezi

Situacija