Sprejeti akti 36. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 24. maja 2018 ob 14. uri

Datum: 29.05.2018
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 35. seje mestnega sveta, ki je bila 19. aprila 2018
     
2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov
 
4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Sklep o sprejemu poročila

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Javni zavod za šport Nova Gorica

6.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o delu Primorskega tehnološkega parka v letu 2017

Sklep o seznanitvi s Poročilom o delu Primorskega tehnološkega parka v letu 2017

7.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k Spremembam in dopolnitvam Statuta Javnega zavoda za šport Nova Gorica

Sklep o podaji soglasja k Spremembam in dopolnitvam Statuta Javnega zavoda za šport Nova Gorica

8.    Predlog Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica (prva obravnava)

Sklep, da se o Odloku o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica opravi druga obravnava

9.    Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava)

Sklep, da se o Odloku o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Nova Gorica opravi druga obravnava

10.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k Najemni pogodbi za nedoločen čas za poslovni prostor na Cesti IX. korpusa 61 v Solkanu

Sklep o podaji soglasja k Najemni pogodbi za nedoločen čas za poslovni prostor na Cesti IX. korpusa 61 v Solkanu

11.    Predlog Odloka o OPPN Trnovo-zahod (druga obravnava)

Odlok o OPPN Trnovo-zahod

12.    Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Trnovo-zahod

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Trnovo-zahod

13.    Predlog Sklepa o sprejemu Dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnin premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 – rebalans 1.

Sklep o sprejemu Dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnin premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 – rebalans 1


< Nazaj na seznam