12. seja Odbora za gospodarstvo, ki bo v ponedeljek, 9. marca 2020 ob 18.30 uri

Datum: 09.03.2020
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za gospodarstvo


Številka: 900-16/2019-23
Nova Gorica, 6. marca 2020


V A B I L O

Sklicujem 12. sejo odbora za gospodarstvo, ki bo v


PONEDELJEK, 9. marca 2020 ob 18.30 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 11. seje odbora za gospodarstvo, ki je bila 3. 2. 2020
2.    Predlog Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje Mestne občine Nova Gorica (druga obravnava)
3.    Razno.   


Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.


Damjana Pavlica
PREDSEDNICA

 


VABLJENI:
•    župan
•    člani odbora
•    vodje oddelkov – pripravljavci gradiva

 


< Nazaj na seznam