12. seja odbora za zdravstvo in socialno varstvo, ki bo v ponedeljek, 3. februarja 2020 ob 17. uri

Datum: 31.01.2020
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za socialno varstvo in zdravstvo


Številka: 900-18/2019-26
Nova Gorica, 31. januarja 2020


V A B I L O


Sklicujem 12. sejo odbora za zdravstvo in socialno varstvo, ki bo v


PONEDELJEK, 3. februarja 2020 ob 17.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:


1.    Informacija predstavnice Mestne občine Nova Gorica v Svetu zavoda Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica o stanju v bolnišnici
2.    Potrditev zapisnika 11. seje odbora za socialno varstvo in zdravstvo, ki je bila 16. 12. 2019
3.    Predlog Pravilnika o načinu določanja plač za opravljanje funkcije ter sejnin in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov krajevnih skupnosti
4.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k Statutu javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica
5.    Razno.   

 

Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 

Vida Škrlj
PREDSEDNICA

 

VABLJENI:
•    župan
•    člani komisije
•    vodje oddelkov – pripravljavci gradiva
•    k točki 1 – Sandra Cvijanovič

 


< Nazaj na seznam