4. seja odbora za prostor, ki bo v torek, 21. maja 2019 ob 17. uri

Datum: 16.05.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za prostor


Številka: 900-15/2019-9
Nova Gorica, 16. maja 2019


V A B I L O


Sklicujem 4. sejo odbora za prostor, ki bo v


TOREK, 21. maja 2019 ob 17.00 uri
v stekleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 3. seje odbora za prostor, ki je bila 16. 4. 2019
2.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 in o sprejemu Poslovnega in finančnega načrta
3.    Predlog Odloka o sofinanciranju opremljanja stanovanjskih objektov na območju Mestne občine Nova Gorica z malimi komunalnimi čistilnimi napravami (druga obravnava)
4.    Predlog Sklepa o namenitvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2018 Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica za nakup osebne in gasilske opreme ter gasilskega vozila
5.    Razno.   


Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.


                                           Luka Manojlović
                                            PREDSEDNIK


VABLJENI:
•    župan
•    člani odbora
•    vodje oddelkov – pripravljavci gradiva

 


< Nazaj na seznam