3. seja odbora za gospodarstvo, ki bo v ponedeljek, 20. maja 2019 ob 18. uri

Datum: 16.05.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za gospodarstvo


Številka: 900-16/2019-4
Nova Gorica, 16. maja 2019


V A B I L O


Sklicujem 3. sejo odbora za gospodarstvo, ki bo v


PONEDELJEK, 20. maja 2019 ob 18.00 uri
v stekleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 2. seje odbora za gospodarstvo, ki je bila 15. 4. 2019
2.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2018 in o sprejemu Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2019
3.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o delu Primorskega tehnološkega parka, d. o. o. v letu 2018  
4.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o delu Regijske razvojne agencije Severne Primorske, d. o. o., Nova Gorica za leto 2018
5.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ohranjanju in spodbujanju kmetijstva in podeželja na območju Mestne občine Nova Gorica za obdobje 2015-2020 (prva obravnava)
6.    Razno.   


Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.


Damjana Pavlica
PREDSEDNICA

 


VABLJENI:
•    župan
•    člani odbora
•    vodje oddelkov – pripravljavci gradiva

 


< Nazaj na seznam