4. seja komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo v petek, 1. marca 2019 ob 16. uri

Datum: 27.02.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja


Številka: 900-23/2018-13
Nova Gorica, 26. februarja 2019


V A B I L O

Sklicujem 4. sejo komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo v


PETEK, 1. marca 2019 ob 16.00 uri
v stekleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Predlog Sklepa o odobritvi izredne odsotnosti z dela brez pravice do nadomestila plače županu Mestne občine Nova Gorica
2.    Predlog Sklepa o določitvi višine letnega dopusta za leto 2019 županu Mestne občine Nova Gorica
3.    Potrditev zapisnika 3. seje komisije, ki je bila 5. 2. 2019
4.    Imenovanje predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Nadzorni svet Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
5.    Imenovanje strokovne komisije za spodbujanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja v Mestni občini Nova Gorica
6.    Razno.

 

 

Maja Erjavec
PREDSEDNICA


VABLJENI:
•    člani komisije
•    župan
•    k točki 1 in 2:  Saša Pervanja
Nina Kontestabile

 


< Nazaj na seznam