1. seja odbora za zdravstvo in socialno varstvo, ki bo ponedeljek, 18. februarja 2019 ob 16. uri

Datum: 14.02.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za socialno varstvo in zdravstvo

 

Številka: 900-18/2019-1
Nova Gorica, 14. februarja 2019


V A B I L O


Sklicujem 1. sejo odbora za zdravstvo in socialno varstvo, ki bo v


PONEDELJEK, 18. februarja 2019 ob 16.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:


1.    Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 (prva obravnava)
2.    Predlog Sklepa o določitvi števila delovnih mest, vezanih na osebno zaupanje župana
3.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe na domu  
4.    Predlog Spremembe Statuta Mestne občine Nova Gorica (skrajšani postopek)
5.    Razno.   

 

Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 

Vida Škrlj
PREDSEDNICA

 


VABLJENI:
•    župan
•    člani komisije
•    vodje oddelkov – pripravljavci gradiva

 


< Nazaj na seznam