21. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 9. oktobra 2008, ob 14. uri.

Datum: 02.10.2008
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

Številka: 900-2/2006

Nova Gorica, 1. oktober 2008

V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 21. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 9. oktobra 2008, ob 14. uri

v veliki dvorani MONG.Predlog dnevnega reda:1. Potrditev zapisnika 19. seje mestnega sveta, ki je bila19. junija 2008

Potrditev zapisnika 5. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 10. julija 2008

Potrditev zapisnika 20. seje mestnega sveta, ki je bila 10. julija 2008

Potrditev zapisnika nadaljevanja 20. seje mestnega sveta, ki je bila 28. avgusta 20082. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

Odgovori3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov4. Poročilo o izvršenih sklepih 5. izredne seje mestnega sveta z dne 10. julij 2008, 20. seje mestnega sveta z dne 10. julij 2008 in nadaljevanja 20. seje mestnega sveta z dne 28. avgust 2008

Poročilo5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Ugotovitveni sklep o odstopu in imenovanju nadomestnega člana v komisijo za mednarodne odnose in obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnice ustanovitelja v svet zavoda Mladinski center Nova Gorica in obrazložitev

Sklep o imenovanje predstavnice MONG v svet zavoda Dom upokojencev Nova Gorica in obrazložitev

Sklep o imenovanje predstavnice MONG v svet zavoda Dom upokojencev Gradišče in obrazložitev

Sklep o podaji pozitivnega mnenja k imenovanju ravnateljice OŠ Šempas6. Predlog sklepa o potrditvi poročila o izvrševanju proračuna MONG za leto 2008 v obdobju 1. 1. do 30. 6. 2008

Sklepa in poročilo o izvrševanju proračuna MONG v obdobju 1.1. – 30.6.2008

Realizacija proračuna 1.1.-30.6.2008 – splošni del

Realizacija proračuna 1.1.-30.6.2008 – posebni del7. Predlog odloka o spremembi odloka o proračunu MONG za leto 2008 (hitri postopek)

Odlok o spremembi odloka o proračunu MONG za leto 2008 in obrazložitev

Dodatna obrazložitev za področje infrastrukture

Rebalans proračuna MONG 2008 splošni del

Rebalans proračuna MONG 2008 posebni del

Načrt razvojnih programov 2008 - 2011

Letni načrt pridobivanja premoženja MONG v letu 2008

Letni načrt razpolaganja s premoženjem MONG v letu 2008

8. Predlog sklepa o začetku priprave OPPN Kuntava

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Kuntava in obrazložitev9. Predlog sklepa o začetku priprave OPPN Soške vile

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Soške vile in obrazložitev

10. Predlog odloka o OPPN Kulturni center v Novi Gorici (prva obravnava)

Predlog sklepa o javni razgrnitvi odloka o OPPN Kulturni center v Novi Gorici

Odlok o OPPN Kulturni center v Novi Gorici in obrazložitev

Sklep o sprejetju osnutka in javni razgrnitvi OPPN Kulturni center v Novi Gorici in obrazložitev

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Kulturni center v Novi Gorici (neuradno prečiščeno besedilo)

Občinski podrobni prostorski načrt – sprememba občinskega lokacijskega načrta Kulturni center v Novi Gorici

Grafični prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor

Grafični prikaz prometne infrastrukture

Grafični prikaz komunalne infrastrukture el.instalacij

Geodetski posnetek obstoječega stanja in rušitve

Grafični prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor - klet

Geodetski posnetek obstoječega stanja in območje obdelave

Grafični prikaz komunalne infrastrukture – strojne instalacije

Grafični prikaz komunalne infrastrukture – zbirna karta

Načrt parcelacije

Ureditvena situacija z zelenimi površinami

Grafični prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor prerezi11. Predlog odloka o OPPN Ob gasilskem domu v Novi Gorici (prva obravnava)

Predlog sklepa o javni razgrnitvi odloka o OPPN Ob gasilskem domu v Novi Gorici

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob gasilskem domu v Novi Gorici in obrazložitev

Sklep o sprejetju osnutka in javni razgrnitvi OPPN Ob gasilskem domu v Novi Gorici in obrazložitev

Opis prostorske ureditev

Grafični prikaz omrežji gospodarske javne infrastrukture

Prikaz območja

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Ureditvena situacija

Odvod meteornih vod12. Predlog sklepa o pričetku priprave OPPN Kotalkališče

Sklep o pričetku priprave OPPN Kotalkališče in obrazložitev

13. Predlog sklepa o podaji soglasja k najemni pogodbi za obdobje 10 let za poslovni prostor v objektu Zeliščni center Grgarske Ravne

Sklep o podaji soglasja in obrazložitev

Najemna pogodba14. Predlog odloka o denarnih socialnih pomočeh v MONG (prva obravnava)

Odlok o denarnih socialnih pomočeh v MONG

Obrazložitev odloka15. Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu oddajanja telovadnic in drugih športnih objektov v MONG v uporabo

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu oddajanja telovadnic in drugih športnih objektov v MONG v uporabo in obrazložitev

Pravilnik o načinu oddajanja telovadnic in drugih športnih objektov v MONG v uporabo16. Predlog sklepa o dopolnitvi koncesijske pogodbe o izvajanju izbirne gospodarske javne službe mestnega prometa

Sklep o sprejetju dopolnitve koncesijske pogodbe in obrazložitev

Kalkulacija

Predlog za spremembo voznih redov17. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 1195/19 k.o. Kromberk

Sklep o nakupu zemljišča in obrazložitev

Načrt parcele18. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 145/2 k.o. Rožna Dolina

Sklep o nakupu zemljišča in obrazložitev

Načrt parcele19. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 489/249 k.o. Stara Gora

Sklep o nakupu zemljišča in obrazložitev

Poročilo o izvršeni oceni vrednosti zemljišča20. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 395/5 k.o. Nova Gorica

Sklep o nakupu zemljišča in obrazložitev

Grafični prikaz območja21. Predlog sklepa o potrditvi posameznega programa razpolaganja s stvarnim

premoženjem samoupravne lokalne skupnosti – prodaja nepremičnin na javni dražbi parc. št. 315/2 in 317/6 k.o. Rožna Dolina

Sklep in posamezni program razpolaganja s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti

Poročilo o cenitvi nepremičnine

Načrt parcele22. Predlog sklepa o potrditvi posameznega programa razpolaganja s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti – prodaja nepremičnin parc. št. 1000/3 in 1001/9 k.o. Kromberk

Sklep in posamezni program razpolaganja s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti

Poročilo o izvršeni oceni stavbnega zemljišča

Načrt parcele23. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 1015/1 k.o. Kromberk

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra in obrazložitev

Načrt parceleMirko Brulc

ŽUPAN
< Nazaj na seznam