Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Finančni vidik poslovanja morebitne nove občine Renče - Vogrsko

DATUM OBJAVE 20. januar 2006
VIR Mestna občina Nova Gorica - Kabinet župana

Finančno poslovanje nove občine temelji na ocenah, saj se prilivi v občinski proračun ne spremljajo po krajevnih skupnostih, kar bi bila osnova za novo občino. To velja tudi za prihodke, ki se stekajo v državni proračun in se po ključu vračajo v lokalne skupnosti. Prav tako je odhodke nemogoče deliti po krajevnih skupnostih, razen za konkretne investicije in direktno nakazana sredstva krajevnim skupnostim, za vse ostalo pa so vsi občani enako zastopani glede na kriterije (šolstvo, otroško varstvo, sociala, kultura …).

Predvideni prihodki nove občine Vogrsko-Renče, če bi poslovala že v letu 2006

OCENA
v tisoč SIT
1. Dohodnina 370.000
2. Davek na nepremičnine
- davek od premoženja
- nadomestilo za upor. stavb. zem.
1.500
46.000
3. Davek na dediščine in darila 1.600
4. Davek na promet nepremičnin 15.000
5. Davki na posebne storitve
(dobitke od iger na srečo)
500
6. Drugi davki na uporabo blaga in storitev
- turistična taksa
- komunalna taksa
2.000
1.000
7. Prihodki od premoženja
- prihodki od najemnin (posl. prostor in zemljišča)
- prihodki od koncesijskih dajatev od iger na srečo
- prihodki od koncesij
1.000
190.000
2.500
8. Upravne takse 1.500
9. Denarne kazni -
10. Komunalni prispevek 15.500

SKUPAJ 648.100


Predvideni prihodki so ocenjeni na podlagi deleža območja potencialne nove občine v Mestni občini Nova Gorica, izračunov Ministrstva za finance glede primerne porabe občin, strukture prebivalstva in poselitvene strukture nove občine. Po naši oceni bi znašala primerna poraba nove občine okrog 400 milj. SIT, kar pomeni, da nova občina ne bi prejemala finančne izravnave iz državnega proračuna oz. bi bil ta znesek minimalen.

Nova občina Renče-Vogrsko bo imela poleg investicijskih tudi tekoče obveznosti, ki so v Informatorju zelo malo omenjene:
- stroški dela občinske uprave in občinskega sveta
- stroški za funkcioniranje gasilske dejavnosti in civilne zaščite
- sredstva za intervencije pri plazovih in drugih naravnih nesrečah
- zagotavljanje prevozov šolskih otrok, dodatni program v šolstvu, vzdrževanje šolskih objektov in površin
- plačilo za varstvo predšolskih otrok in vzdrževanje prostorov
- redno vzdrževanje cest, komunalne storitve, javna razsvetljava
- socialno varstvo – plačilo zdravstvenega varstva za nezavarovane osebe, plačilo domov za ostarele, ko ti nimajo dovolj lastnih sredstev, subvencije socialno ogroženim
- subvencije kmetom in gospodarstvu
- vzdrževanje športnih objektov in financiranje dejavnosti na tem področju
- kultura

V gradivu Informatorja je navedba, da bodo skupni objekti tudi poslej skupni – to vsekakor lahko drži, vendar je potrebno objekte in dejavnost financirati (Goriška knjižnica, Kulturni dom, Zveza kulturnih organizacij, Goriški muzej), kar v gradivu ni upoštevano.
Podobno velja za objekte in dejavnost na področju športa (Športni zavod), mladinske dejavnosti, glasbenega šolstva, visokega šolstva, gasilstva in civilne zaščite, Sklad malega gospodarstva Goriške, kar vse Mestna občina Nova Gorica financira iz skupnega proračuna.

V Informatorju je le podatek, koliko sredstev bo na razpolago za investicije, vendar manjka pomembnejši podatek, koliko sredstev bo potrebno za pokrivanje tekočih zakonskih obveznosti občine, ki so prioriteta in šele preostanek proračunskih sredstev je namenjen investicijam.

V zloženki – Informatorju je tudi strukturni prikaz dohodnine, ki naj bi se zbrala na območju nove občine in delež (7 %), ki ga naj bi doslej namenili območju nove občine.

Po naših ocenah bo znašala dohodnina iz območja nove občine, ki pripada lokalni skupnosti okrog 370 milj. SIT, če bi veljala trditev iz Informatorja bi od tega 20 % vložili na območje potencialne nove občine, oz. 74 milj. SIT.
Če pa upoštevamo le nekatere veje postavke iz proračuna 2005 (podobno 2006) vidimo, da je dejanski vložen znesek investicij nekajkrat presežen (balinišče Renče 13 milj. SIT, obvoznica Renče 270 milj. SIT, pločnik Volčja draga-Bukovica 16,3 milj. SIT, avtobusno postajališče Volčja draga 2,5 milj. SIT, ureditev ulice Tureli-Renče 4,9 milj. SIT, asf. Britof-Vogrsko 8,9 milj. SIT, asf. Oševljek 1,9 milj. SIT, cesta Hrib-Bukovica 2,9 milj. SIT, projekti za pločnike Volčja draga-Bukovica 6,8 milj. SIT, kanalizacija Renče 50 milj. SIT, vodovod Renče 28,8 milj. SIT, Vodovod Vogrsko 17,7 milj. SIT, vzdrževanje kulturnega doma Bukovica-Volčja draga 13,7 milj. SIT, prostori KS Renče 7,2 milj. SIT, nakup prostorov za Vogrsko 6 milj. SIT, sofinanciranje del na krajevnih poteh 3,8 milj. SIT (vse tri KS), komunalni objekti v vseh treh KS 17, 8 milj. SIT) – vse skupaj 472,2 milj. SIT.
To so le investicijska sredstva, ki so direktno razvidna iz proračuna. Tudi investicije v skupne projekte so namenjene vsem občanom, zato tudi morajo bremeniti vse.

Če bi upoštevali še tekoče izdatke in transfere (šolstvo, otroško varstvo, šport, tekoče vzdrževanje cest in druge infrastrukture, javna razsvetljava, sociala, kmetijstvo, gospodarstvo…), bi se znesek podvojil.

Seveda pa tekoči odhodki in transferi predstavljajo v Mestni občini Nova Gorica več kot polovico proračunskih obveznosti in tudi v novi občini ne bi moglo biti bistveno drugače.

Vida Štucin,
Načelnica Oddelka za finance
VLOŽENA SREDSTVA MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA PODROČJE RENČE-VOGRSKO – leto 2005:I. DRUŽBENE DEJAVNOSTI:


1. ŠPORT:


Na področju predvidene nove občine je bila v letu 2005 zaključena nova investicija izgradnje četrte steze balinišča v Renčah v višini dobrih 17 milijonov tolarjev. Novo balinišče je zgledno urejeno, prav tako je bila urejena okolica in je sposobno gostiti prireditve svetovnega merila.

Prav tako MONG sofinancira klube in društva, ki delujejo na tem področju. V letu 2005 so bila sredstva odobrena naslednjim klubom in društvom:

- Kotalkarski klub Renče v višini 7.278.000 SIT,
- Športno balinarski klub Šampionka Renče v višini 977.000 SIT,
- Športno društvo Partizan Renče v višini 1.715.500 SIT,
- Nogometno društvo Renče v višini 2.200.000 SIT,
- In line hokej Soški psi v višini 450.000 SIT

Skupna višina je bila v letu 2005 torej 12.620.500 SIT.


2. ŠOLSTVO IN OTROŠKO VARSTVO:


Mestna občina Nova Gorica je v letu 2005 namenila za šolstvo in otroško varstvo za prebivalce Renč, Bukovice in Vogrskega naslednja finančna sredstva v skupni višini cca 82 mio SIT (vključenih je 12 mesecev), brez upoštevanja zadnje alinee:

- 3.000.000 SIT za investicijsko vzdrževanje OŠ Renče (brušenje in lakiranje parketa v
3 učilnicah in telovadnici)
- 202.000 SIT za opremljanje učilnic v OŠ Renče
- 75.000 SIT za novoletne prireditve in obdaritve otrok v OŠ Renče
- 7.841.906 SIT prevozi učencev iz Vogrskega do OŠ Šempeter
- 5.749.632 SIT prevozi učencev za OŠ Renče
- 15.280.208 SIT za zaposlene v dodatnem programu (13,165 koeficientov) in materialne stroške na OŠ Renče
• 0,5 pedagoga,
• 0,5 kuharice,
• 2x 0,45 učitelja v 1. razredu OŠ,
• 0,5 učitelja za varstvo vozačev
- 20.000 SIT sofinanciranje dodatnega strokovnega izobraževanja 1 učenec iz Renč
- 42.000.000 SIT plačilo računov za vrtec pri OŠ Renče
- 5.700.000 SIT SIT plačilo obveznosti občine za 13 otrok v vrtcih v drugih občinah
- 500.000 SIT investicijsko vzdrževanje v vrtcu pri OŠ Renče (ograja)
- 130.000 SIT Cicibanove urice v vrtcu pri OŠ Renče
- 50.000 SIT obdaritev otrok, ki niso vključeni v vrtec(iz Renč, Bukovice, Vogrskega)
- 1.200.000 SIT plačilo razlike med ekonomsko ceno za 6 otrok in dejanskimi stroški v vrtcu Vogrsko
- obveznosti za otroke iz Renč, Bukovice in Vogrskega do OŠ Kozara, Glasbene šole NG, Ljudske univerze NG in Medobčinskega društva prijateljev mladine za Goriško (podatka o teh stroških nimamo, se pa delijo med občine po ključu iz delitvene bilance glede na število prebivalcev).


3. KULTURA:

Tudi s področja kulture smo namenili proračunska sredstva za območje predvidene nove občine in sicer:

- sofinanciranje programov in društev v višini 2.700.000 SIT
- adaptacija župnijske cerkve sv. Mohorja in Fortunata v Renčah v višini 2.500.000 SIT
- posredno preko ponudbe regijskih inštitucij – SNG, Kulturni dom, knjižnica, muzej, itd. (podatka o teh stroških nimamo, se pa delijo med občine po ključu iz delitvene bilance glede na število prebivalcev).


Skupaj za prvo in drugo alineo v višini 5.200.000 SIT.


4. SOCIALA:


S področja socialnega varstva je pomembno, da sedmim občanom poravnavamo oskrbo v socialnih zavodih. Mesečno namenjamo za ta namen okrog 600.000 SIT oziroma 7.200.000 SIT na letni ravni.

Poleg tega smo v letu 2005 odobrili denarno socialno pomoč za različne namene, predvsem pa za prehrano v šoli, kar predstavlja skoraj 1.300.000 SIT.

Na področju zdravstva zagotavljamo obvezno zdravstveno zavarovanje za 89 občanov iz območja novo načrtovane občine. Mesečna obveznost na vsakega zavarovanca je 5.080 SIT. Na letni ravni predstavlja strošek skoraj 5.500.000 SIT.


Skupno torej v višini 14.000.000 SIT.II. INFRASTRUKTURA:
VLAGANJA V KRAJEVNO SKUPNOST VOGRSKO, KRAJEVNO SKUPNOST
BUKOVICA – VOLČJA DRAGA IN KRAJEVNO SKUPNOST RENČE
(Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe)Pregled nalog za področje: 3. INFRASTRUKTURA


Proračunska postavka 03,12 Rebalans 2 - 2005 PLAN 2006
INVESTICIJE V POSODABLJANJE CESTNEGA OMREŽJA IN PROMETNA
UREDITEV
314,2 mio SIT 159,0 mio SIT


Proračunska postavka 03,14 Rebalans 2 - 2005 PLAN 2006
SOFINANCIRANJE DEL NA KRAJEVNIH IN
OSTALIH JAVNIH POTEH

3,9 mio SIT

4,2 mio SIT


Proračunska postavka 03,16 Rebalans 2 - 2005 PLAN 2006
DOKUMENTACIJA ZA CESTNO INFRASTRUKTURO
6,8 mio SIT

11,5 mio SIT


Proračunska postavka 03,17 Rebalans 2 - 2005 PLAN 2006
DOKUMENTACIJA ZA KOMUNALNE NAPRAVE
1,0 mio SIT

0,8 mio SIT


Proračunska postavka 03,18 Rebalans 2 –2005 PLAN 2006
KOMUNALNI OBJEKTI IN RAZSVETLJAVA V KS
12,8 mio SIT

13,2 mio SIT


Proračunska postavka 03,20 Rebalans 2 - 2005 PLAN 2006
SANACIJA IN IZGRADNJA KOMUNALNIH OBJEKTOV
19,9 mio SIT

3,0 mio SIT
Iz naslova takse za obremenjevanje vode,
ki jo pobira javno podjetje Vodovodi in kanalizacija, d.d.
29,0 mio SIT
35,0 mio SIT


Proračunska postavka 03,21 Rebalans 2 - 2005 PLAN 2006
SANACIJA KOMUNALNIH OBJEKTOV – VODOVODI 37,7 mio SIT

11,0 mio SIT


Proračunska postavka 03,24 Rebalans 2 - 2005 PLAN 2006
REDNO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST
IN ULIC
8,5 mio SIT

7,9 mio SIT


Zaradi primerljivosti podatkov je analiza pripravljena "na stari klasifikaciji" proračuna.

P.S.
Podatki ne vsebujejo investicij, ki jih planira Javno podjetje Vodovodi in kanalizacija, d.d. Nova Gorica izven proračuna MONG za leto 2006.


III. GOSPODARSTVO:

Mestna občina je v zadnjih letih uspešno razvila vrsto programov za spodbujanje podjetništva v občini in sicer:
• letno dodeljuje nepovratna sredstva podjetnikom, ki imajo sedež v mestni občini oziroma vlagajo na območju Mestne občine. Sredstva so namenjena za nakup opreme in strojev, sofinanciramo tudi izobraževanja in promocijske aktivnosti naših podjetnikov, spodbujamo nove zaposlitve in samozaposlitve brezposelnih. Letno razdelimo prek 50 milijonov nepovratnih sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Nova Gorica
Že v lanskem letu pa smo preko razpisov za spodbujanje podjetništva omogočili tudi ustanovitev in zagon petim tehnološko usmerjenim podjetjem. V letošnjem letu bomo še več sredstev namenil za ustanovitev prav tehnološko usmerjenih podjetij.

• razvoj podjetništva spodbujamo tudi s ureditvijo in gradnjo poslovnih con ter delno oprostitvijo plačila komunalnega prispevka za graditelje v conah , ki so v lasti Mestne občine.

• Mestna občina Nova Gorica je v letošnjem letu pridobila tudi nepovratna sredstva za ureditev obrtno proizvodne cone – Glinokop Renče.
V letu 2006 načrtujemo izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki naj bi bilo izdano najkasneje v septembru 2006 in nakup zemljišč. Za izvedbo navedenih aktivnosti bomo iz naslova neposrednih regionalnih spodbud prejeli nepovratna sredstva Agencije za regionalni razvoj v višini Sit 43.000.000,00 Celotna vrednost projekta je SIT 96.000.000,00.
IV. OKOLJE IN PROSTOR:

Za potrebe priprave novih strateških in izvedbenih prostorskih aktov je bilo, tudi za območje Renč, Vogrskega in Bukovice, izdelano obsežno strokovno gradivo, ki služi kot temeljna strokovna podlaga za potrebe načrtovanja razvoja poselitve. Izdelan in sprejet je bil lokacijski načrt za obvoznico Renče. Izdeluje se lokacijski načrt za poslovno in obrtno cono v Renčah. Izdeluje se lokacijski načrt za industrijsko cono Bukovica-Volčja Draga, ki obravnava tudi dve obvoznici Volčje Drage in Bukovice.


Pripravili načelniki občinske uprave, januar 2006