3. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 27. januarja 2011, ob 15.00 uri

Datum: 21.01.2011
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVET

Številka: 900-13/2010

Nova Gorica, 20. januar 2011

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 3. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bov ČETRTEK, 27. januarja 2011 ob 15. uri v veliki dvorani MONG.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 2. seje mestnega sveta, ki je bila 16. decembra 20102. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikovOdgovori3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov4. Poročilo o izdanih sklepih 2. seje mestnega sveta z dne 16. december 2010Poročilo5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanjaSklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v nadzorni svet Javnega sklada malega gospodarstva Goriške in obrazložitevSklepa o potrditvi mandatov nadomestnih dveh članov Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica in obrazložitev6. Predlog sklepa o potrditvi programa dela Mestnega sveta MONG za leto 2011Sklep o potrditvi programa dela Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica za leto 2011 in obrazložitev7. Predlog odloka o OPPN Cesta na Bonetovšče (prva obravnava)Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Cesta na Bonetovšče ter obrazložitevOsnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Cesta na BonetovščeSklep o stališču do pripomb in predlogov javnosti, danih v času javne razgrnitve osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Cesta na Bonetovšče ter obrazložitevObčinski podrobni prostorski načrt Cesta na Bonetovšče - predlogUreditvena situacija predvidenega posega z varovanimi območjiUreditvena situacija predvidenega posega z varovanimi območji 1Gospodarska javna infrastruktura in prometna ureditevGospodarska javna infrastruktura in prometna ureditev 1Prikaz načrtovane prometne ureditve - karakteristični prerez cestePrikaz načrtovane prometne ureditve s fotografijami na DOFKatastrski elaborat Cesta na BonetovščeKatastrska situacija8. Predlog odloka o sofinanciranju letnega programa športa v MONG (prva obravnava)Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev9. Predlog odloka o spremembi odloka o občinskih taksah (hitri postopek)Odlok o spremembi odloka o občinskih taksah ter obrazložitevOdlok o občinskih taksah10. Predlog pravilnika o postopku obremenjevanja in o višini odškodnin za obremenjevanje nepremičnin v lasti MONG ter o višini odškodnin za uporabo javnih površin na območju MONGPravilnik o postopku obremenjevanja in o višini odškodnin za obremenjevanje nepremičnin v lasti Mestne občine Nova Gorica ter o višini odškodnin za uporabo javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev11. Predlog sklepa o seznanitvi s poročilom o izvedenih aktivnostih po akcijskem načrtu lokalnega energetskega koncepta MONG za leto 2010 in seznanitev s planom aktivnosti za leto 2011Sklep o seznanitvi s poročilom o izvedenih aktivnostih po akcijskem načrtu lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Nova Gorica za leto 2010 in seznanitev s planom aktivnosti za leto 2011 ter obrazložitevLetno poročilo o izvedenih aktivnostih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih12. Predlog sklepa o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu, in sicer parc. št. 1721/3 in 1721/2 k.o. Lokovec.Sklep o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu, parc. št. 1721/3 in 1721/2 k.o. Lokovec in obrazložitevGrafični prikaz parc. št. 1721/3 k.o. LokovecGrafični prikaz parc. št. 1721/2 k.o. LokovecMatej Arčon

ŽUPAN


< Nazaj na seznam