Sprejeti akti 30. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 16. septembra 2021 ob 15. uri

Datum: 27.09.2021
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 29. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 29. julija 2021

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Osnovna šola Solkan

Sklep o imenovanju nadomestnega predsednika oz. člana odbora za kulturo, šolstvo in šport

Sklep o imenovanju nadomestnega člana komisije za nagrade priznanja in odlikovanja

Sklep za predčasno razrešitev direktorja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica

Sklep o pooblastitvi predsednice Nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica, za opravljanje funkcije direktorja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica

Sklep o predhodnem mnenju lokalne skupnosti v postopku imenovanja direktorja javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Nova Gorica - sklep zaradi varstva osebnih podatkov ni objavljen

6.    Predlog Odloka o izvajanju ustanoviteljskih pravic in organizaciji ter delovanju zavoda Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske

Odlok o izvajanju ustanoviteljskih pravic in organizaciji ter delovanju zavoda Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske

7.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica za leto 2022

Sklep o sprejemu Letnega programa tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica za leto 2022

8.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom Javnega podjetja KENOG d.o.o. za leto 2020

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Javnega podjetja KENOG d.o.o. za leto 2020

10.    Predlog Sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2021

Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2021


< Nazaj na seznam