Sprejeti akti 25. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 15. aprila 2021 ob 15. uri

Datum: 30.04.2021
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 24. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 11. marca 2021

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov
 
4.    Poročilo o izvršenih sklepih

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Vrtec Nova Gorica

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica

6.    Predlog Sklepa o podaji soglasja za zadolževanje Javnemu zavodu za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina

Sklep o podaji soglasja za zadolževanje Javnemu zavodu za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina

7.    Predlog Zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2020

Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2020

8.    Predloga Sklepov o podaji mnenja za opravljanje igralniške dejavnosti na območju MMP Vrtojba in Volčja Draga

Sklep o podaji mnenja za opravljanje igralniške dejavnosti na območju MMP Vrtojba

Sklep o podaji mnenja za opravljanje igralniške dejavnosti na območju Volčja Draga

9.    Predlog Odloka o spremembi Odloka o subvencioniranju prevozov pitne vode v Mestni občini Nova Gorica

Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju prevozov pitne vode v Mestni občini Nova Gorica

10. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava) - točka je bila umaknjena

11. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ureditvi javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Nova Gorica (prva obravnava) - točka je bila umaknjena

12.    Predlog Odloka o sofinanciranju programov in razvojnih projektov na področju terciarnega izobraževanja v Mestni občini Nova Gorica (druga obravnava)

Odlok o sofinanciranju programov in razvojnih projektov na področju terciarnega izobraževanja v Mestni občini Nova Gorica
 
13.    Predlog Odloka o subvencijah mladim in mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava) – predlagateljica svetnica Petra Kokoravec

Sklep, da se predlog Odloka o subvencijah mladim in mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja v Mestni občini Nova Gorica v prvi obravnavi ne sprejme

14.    Volitve članov Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške razvojne) regije.

Obravnava in potrditev liste kandidatov za sestavo Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške) razvojne regije 2021-2027


< Nazaj na seznam