25. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 15. aprila 2021 ob 15. uri

Datum: 01.04.2021
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

Številka: 0110-0005/2021-3
Nova Gorica, 1. aprila 2021

V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16, 80/17 in 16/21) sklicujem 25. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 15. aprila 2021 ob 15. uri
v konferenčni dvorani Pinta v Perli.

Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 24. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 11. marca 2021

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Priloga

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov
 
4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Vrtec Nova Gorica ter obrazložitev

Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica ter obrazložitev

6.    Predlog Sklepa o podaji soglasja za zadolževanje Javnemu zavodu za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina

Sklep o podaji soglasja za zadolževanje Javnemu zavodu za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina ter obrazložitev

7.    Predlog Zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2020

Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 ter obrazložitev

Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2020

8.    Predloga Sklepov o podaji mnenja za opravljanje igralniške dejavnosti na območju MMP Vrtojba in Volčja Draga

Sklep o podaji mnenja za opravljanje igralniške dejavnosti na območju MMP Vrtojba ter obrazložitev

Sklep o podaji mnenja za opravljanje igralniške dejavnosti na območju Volčja Draga ter obrazložitev

9.    Predlog Odloka o spremembi Odloka o subvencioniranju prevozov pitne vode v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju prevozov pitne vode v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Odloka o subvencioniranju prevozov pitne vode v Mestni občini Nova Gorica

Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju prevozov pitne vode v Mestni občini Nova Gorica

10.    Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Nova Gorica

11.    Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ureditvi javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o dopolnitvi Odloka o ureditvi javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o ureditvi javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Nova Gorica

12.    Predlog Odloka o sofinanciranju programov in razvojnih projektov na področju terciarnega izobraževanja v Mestni občini Nova Gorica (druga obravnava)

Odlok o sofinanciranju programov in razvojnih projektov na področju terciarnega izobraževanja v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev
 
13.    Predlog Odloka o subvencijah mladim in mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava) – predlagateljica svetnica Petra Kokoravec

Odlok o subvencijah mladim in mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

14.    Volitve članov Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške razvojne) regije.

Obravnava in potrditev liste kandidatov za sestavo Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške) razvojne regije 2021-2027

Predlog Sklepa o podaji mnenja za opravljanje igralniške dejavnosti na območju Volčja Draga vam bo posredovan naknadno.

   
dr. Klemen Miklavič  
ŽUPAN


< Nazaj na seznam