Sprejeti akti 24. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 11. marca 2021 ob 15. uri

Datum: 19.03.2021
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Dnevni red:

1.    Potrditev zapisnikov 22. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 4. februarja 2021

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju kandidata za strokovni svet Zavoda Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica (GOLEA, Nova Gorica)

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Svet Zavoda Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica (GOLEA, Nova Gorica)

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Dom upokojencev Gradišče

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Dom upokojencev Nova Gorica

Sklep o podaji pozitivnega mnenja k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Čepovan

6.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 10052 – investicijsko vzdrževanje športne infrastrukture

Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 10052 – investicijsko vzdrževanje športne infrastrukture

7.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad transfernimi prihodki, sredstvi iz državnega proračuna ter EU v letu 2019 – konto 74

Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad transfernimi prihodki, sredstvi iz državnega proračuna ter EU v letu 2019 – konto 74

8.    Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Nova Gorica (hitri postopek)

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Nova Gorica

9.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica (druga obravnava)

Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica

10.    Predlog Sklepa o zmanjšanju namenskega premoženja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica

Sklep o zmanjšanju namenskega premoženja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica

11.    Predlog Sklepa o sprejemu Akcijskega načrta dostopnosti za Mestno občino Nova Gorica 2021-2024

Sklep o sprejemu Akcijskega načrta dostopnosti za Mestno občino Nova Gorica 2021-2024

12.    Predlog Sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2021

Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2021

13.    Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 1524/19 k. o. Prvačina

Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 1524/19 k. o. Prvačina


< Nazaj na seznam