Sprejeti akti 23. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 11. februarja 2021 ob 15. uri

Datum: 25.02.2021
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

SPREJETI AKTI 23. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVA GORICA, KI JE BILA V ČETRTEK, 11. FEBRUARJA 2021 OB 15. URI

Dnevni red:

1.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

2.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo o izvršenih sklepih

3.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Ugotovitveni sklep in sklep o imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Mladinski center Nova Gorica

Ugotovitveni sklep in sklep o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega sveta javnega podjetja Mestne storitve, Javno podjetje za urejanje mesta, d. o. o., Nova Gorica

Ugotovitveni sklep in sklep o imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Osnovna šola Šempas

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda SNG Nova Gorica

Sklep o imenovanju članov strokovnega sveta Zavoda Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica (GOLEA, Nova Gorica)

Sklep o imenovanju predstavnika voljenih funkcionarjev Mestne občine Nova Gorica v Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije

4.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 07.289 – vodovod Sedovec
 
Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 07.289 – vodovod Sedovec

5.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o delu Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica v letih 2019 in 2020

Sklep o seznanitvi s Poročilom o delu Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica v letih 2019 in 2020

6.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica (druga obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica

7.    Predlog Odloka o ureditvi pogrebne in pokopališke dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica (druga obravnava)

Odlok o ureditvi pogrebne in pokopališke dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica

8.    Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 (skrajšani postopek).

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2021

Sklep o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 – rebalans 1

Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Nova Gorica v letu 2021


< Nazaj na seznam