Sprejeti akti 12. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 6. februarja 2020 ob 15. uri

Datum: 06.02.2020
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

SPREJETI AKTI 12. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVA GORICA, KI JE BILA V ČETRTEK, 6. FEBRUARJA 2020 OB 15. URI

 

Dnevni red:

1.    Potrditev zapisnikov 11. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 19. decembra 2019 in 5. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 9. decembra 2019   

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju predstavnice Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Gimnazija Nova Gorica

Sklep o imenovanju Nadzornega sveta Javnega podjetja Mestne storitve, javno podjetje za urejanje mesta, d.o.o.

Sklep o razrešitvi predstavnice Mestne občine Nova Gorica v Svetu zavoda Javni zavod za šport Nova Gorica in Sklep o imenovanju nadomestnega predstavnika

6.    Predlog Pravilnika o načinu določanja plač za opravljanje funkcije ter sejnin in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov krajevnih skupnosti

Pravilnik o načinu določanja plač za opravljanje funkcije ter sejnin in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov krajevnih skupnosti

7.    Predlog Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje Mestne občine Nova Gorica (prva obravnava)

Sklep da se o Odloku opravi druga obravnava

8.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k Statutu javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica

Sklep o podaji soglasja k Statutu javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica

9.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica (skrajšani postopek)   

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica            

10.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 4903/8 k. o. Branik

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 4903/8 k. o. Branik

11.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2019 in o potrditvi Letnega plana aktivnosti iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2020 za Mestno občino Nova Gorica   

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2019 in o potrditvi Letnega plana aktivnosti iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2020 za Mestno občino Nova Gorica

12.    Predlog Sklepa o podaji soglasja zavodu GOLEA, Nova Gorica k zadolževanju.

Sklep o podaji soglasja zavodu GOLEA, Nova Gorica k zadolževanju

 

 


< Nazaj na seznam