Sprejeti akti 11. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 19. decembra 2019 ob 15. uri

Datum: 19.12.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

 

SPREJETI AKTI 11. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVA GORICA, KI JE BILA 19. DECEMBRA 2019 OB 15. URI


Dnevni red:

1.    Potrditev zapisnikov 10. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 21. novembra 2019 in 4. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 2. decembra 2019    

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Kulturni dom Nova Gorica

Sklep o imenovanju predstavnikov javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije članice komisije za nagrade, priznanja in odlikovanja in Sklep o imenovanju nadomestnega člana

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije članice komisije za mednarodne odnose in Sklep o imenovanju nadomestne članice

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije predsednika in člana odbora za kulturo, šolstvo in šport in Sklep o imenovanju nadomestnega člana in predsednika odbora

Sklep o pozitivnem mnenju k imenovanju ravnateljice organizacijske enote Biotehniška šola v Šolskem centru Nova Gorica

Sklep o soglasju k imenovanju direktorice Javnega zavoda za šport Nova Gorica

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije člana Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica ter sklep o imenovanju nadomestnega člana

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije članice odbora za socialno varstvo in zdravstvo in Sklep o imenovanju nadomestnega člana

6.    Predlog Odloka o občinskih denarnih, socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica (druga obravnava)

Odlok o občinskih denarnih, socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica

7.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica (druga obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica

8.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2020

Sklep o sprejemu Letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2020

Letni program športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2020

9.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe na domu v Mestni občini Nova Gorica za leto 2020

Sklep o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe na domu v Mestni občini Nova Gorica za leto 2020

10.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica

11.    Predlog Sklepa o pridobitvi statusa javnega dobra – parc. št. 2297/6 k. o. Čepovan

Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra – parc. št. 2297/6 k.o. Čepovan

11A. Predlog Sklepa o sprejemu dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine nova Gorica za leto 2019 - rebalans 1 z dne 20. 6. 2019, dopolnitev št. 1 z dne 24. 10. 2019 in dopolnitev št. 2 z dne 21. 11. 2019

Sklep o sprejemu dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine nova Gorica za leto 2019 - rebalans 1 z dne 20. 6. 2019, dopolnitev št. 1 z dne 24. 10. 2019 in dopolnitev št. 2 z dne 21. 11. 2019

12.    Predlog Sklepa o sprejemu Programa dela Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica za koledarsko leto 2020

Sklep o sprejemu Programa dela Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica za koledarsko leto 2020

13.    a) Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 (druga obravnava)
b) Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 (druga obravnava).

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2020

Sklep o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2020

Sklep o sprejemu Načrta ravnanja s premičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2020

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2021

Sklep o sprejemu Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2021

Dodatni sklep

 


< Nazaj na seznam