5. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 31. marca 2011, ob 14.00 uri

Datum: 24.03.2011
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

Številka: 900-13/2010
Nova Gorica, 23. marec 2011V A B I L ONa podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 5. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 31. marca 2011 ob 14. uri
v veliki dvorani MONG.
Predlog dnevnega reda:


1. Potrditev zapisnika 4. seje mestnega sveta, ki je bila 10. marca 2011

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

Odgovori

GOLEA – zapis razgovora na KENOG-u glede oskrbe z daljinsko toploto mesta Nova Gorica – 30.10.2010

GOLEA – zapis razgovora na KENOG-u glede oskrbe z daljinsko toploto mesta Nova Gorica – 14.12.2010

Javno podjetje KENOG – odgovori na zahteve podpisanih stanovalcev Gradnikove brigade št. 19

Javno podjetje KENOG – pritožbe odjemalcev toplote po vgradnji merilnikov

Javno podjetje KENOG – ocena ogrevanja – informacija za nadzorni svet

Turistična zveza TIC Nova Gorica – pregled dela 2010

Odgovor svetniku Miranu Müllnerju zaradi nestrinjanja s prejetim odgovorom v zvezi z strategijo igralništva

Zapisnik prve seje Komisije za pripravo pripomb na osnutek strategije razvoja iger na srečo v Sloveniji

Zapisnik druge seje Komisije za pripravo pripomb na osnutek strategije razvoja iger na srečo v Sloveniji

Zapisnik tretje seje Komisije za pripravo pripomb na osnutek strategije razvoja iger na srečo v Sloveniji

Sklep o imenovanju članov Komisije za pripravo pripomb na osnutek strategije razvoja iger na srečo v Sloveniji


3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4. Poročilo o izdanih sklepih 4. seje mestnega sveta z dne 10. marca 2011

Poročilo

5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Izdaja pozitivnega mnenja k imenovanju kandidatov za ravnatelja Dijaškega doma Nova Gorica in obrazložitev

6. Predlog sklepa o potrditvi zaključnega računa proračuna MONG za leto 2010

Sklep o potrditvi zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2010 in poročilo o zaključnem računu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2010

Realizacija proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2010 – splošni del

Realizacija proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2010 – posebni del

7. Predlog odloka o proračunu MONG za leto 2011 (druga obravnava)

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2011 in obrazložitev

Proračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2011 – splošni del

Proračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2011 – posebni del

Načrt razvojnih programov 2011 - 2014

Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2011 in obrazložitev

Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2011 in obrazložitev

Odgovori na pobude in pripombe svetnikov Mestnega sveta ob obravnavi proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2011

Priloga 1- Kadrovski načrt za leti 2011/2012

Priloga 2 – poročilo - sofinanciranje otroških in mladinskih projektov in programov v letih 2009 in 2010

Priloga 3 – obrazložitev razrešitve subvencioniranja dijaških vozovnic in osnutek odloka o subvencioniranju mesečnih vozovnic za dijake v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Priloga 4a - Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica – obrazložitev finančnega načrta za leto 2011

Priloga 4b - Stanovanjski sklad - Finančni načrt 2011 in Realizacija finančni načrt 2010

Priloga 5 – avtobusni prevozi – podrobnejša obrazložitev k predlogu proračuna za leto 2011


8. Predlog odloka o dodeljevanju spodbud za sofinanciranje priprave in izvedbe prireditev v MONG (prva obravnava)

Odlok o dodeljevanju spodbud za sofinanciranje priprave in izvedbe prireditev v Mestni občini Nova Gorica in obrazložitev

9. Predlog odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v MONG (prva obravnava)

Odlok o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica in obrazložitev

10. Predlog letnega programa športa v MONG za leto 2011

Letni programa športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2011 in obrazložitev

11. Predlog letnega programa tehnične kulture v MONG za leto 2011

Letni programa tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica za leto 2011 in obrazložitev

Matej Arčon
ŽUPAN


< Nazaj na seznam