4. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 10. marca 2011, ob 14.00 uri

Datum: 03.03.2011
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVETŠtevilka: 900-13/2010

Nova Gorica, 3. marec 2011Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 4. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 10. marca 2011 ob 14. uri v veliki dvorani MONG.Predlog dnevnega reda:1. Potrditev zapisnika 3. seje mestnega sveta, ki je bila 27. januarja 20112. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikovOdgovori3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov4. Poročilo o izdanih sklepih 3. seje mestnega sveta z dne 27. januar 2011Poročilo5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanjaSklep o imenovanju komisije za pospeševanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev6. Predlog sklepa o začasnem financiranju proračuna MONG za obdobje od 1. 4. do 30. 6. 2011Sklep o začasnem financiranju proračuna MONG za obdobje od 1. 4. do 30. 6. 2011 in obrazložitev7. Predlog odloka o proračunu MONG za leto 2011 (prva obravnava)Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2011 in obrazložitevProračun Mestne občine Nova Gorica 2011 – splošni delProračun Mestne občine Nova Gorica 2011 – posebni delNačrt razvojnih programov 2011 - 2014Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2011 in obrazložitevLetni načrt razpolaganja s stvarnik premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2011 in obrazložitev8. Predlog odloka o spremembi odloka o dodeljevanju pomoči za programe in investicije v kmetijstvu in podeželju v MONG (hitri postopek)Odlok o spremembi odloka o dodeljevanju pomoči za programe in investicije v kmetijstvu in podeželju v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitevIzsek iz odloka o dodeljevanju pomoči za programe in investicije v kmetijstvu in podeželju v Mestni občini Nova Gorica9. Seznanitev s sklepom o zadržanju objave pravilnika o postopku obremenjevanja in o višini odškodnin za obremenjevanje nepremičnin v lasti MONG ter o višini odškodnin za uporabo javnih površin na območju MONGSklep o zadržanju objave pravilnika o postopku obremenjevanja in o višini odškodnin za obremenjevanje nepremičnin v lasti MONG ter o višini odškodnin za uporabo javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitevPravilnik o postopku obremenjevanja in o višini odškodnin za obremenjevanje nepremičnin v lasti Mestne občine Nova Gorica ter o višini odškodnin za uporabo javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica10. Predlog sklepa o sprejemu deklaracije za uveljavitev zaščitne klavzule v zvezi s trgom nepremičnin na Primorskem (predlagatelj svetnik Miran Müllner)Sklep o sprejemu deklaracije za uveljavitev zaščitne klavzule v zvezi s trgom nepremičnin na Primorskem ter obrazložitev

Matej Arčon

ŽUPAN
< Nazaj na seznam