Sprejeti akti 2. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 16. decembra 2010

Datum: 16.12.2010
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Sklep o imenovanju porotnikov Okrožnega sodišča v Novi Gorici

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica

Ugotovitveni sklep o odstopu s funkcije predsednice sveta zavoda Mladinski center Nova Gorica, sklep o imenovanju nadomestnega člana sveta zavoda Mladinski center Nova Gorica

Ugotovitvena sklepa o prenehanju mandata svetnice Elvire Šušmelj in svetnika Nika Jurce v Mestne svetu Mestne občine Nova Gorica

Sklep o imenovanju članov odbora za prostor

Sklep o imenovanju članov odbora za gospodarstvo

Sklep o imenovanju članov odbora za kulturo, šolstvo in šport

Sklep o imenovanju članov odbora za socialno varstvo in zdravstvo

Sklep o imenovanju članov statutarno-pravne komisije

Sklep o imenovanju članov komisije za mednarodne odnose

Sklep o imenovanju članov komisije za peticije in enake možnosti

Sklep o imenovanju članov komisije za poimenovanje ulic, naselij in javnih institucij

Sklep o imenovanju članov komisije za nagrade, priznanja in odlikovanja

Sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica

Sklep o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju direktorja zavoda Dom upokojencev Nova Gorica

Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 7964/1 k.o. Dornberk, predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2010 – zamenjava nepremičnin parc. št. 7964/1 za parc. št. 5459/2 k.o. Dornberk

Dopolnitev letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2010 – prodaja nepremičnine parc. št. 423/16 k.o. Rožna Dolina

Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2010 – nakup nepremičnine parc. št. 1184/13 k.o. Prvačina

Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2010 – brezplačen prenos parcel v k.o. Lokovec na Mestno občino Nova Gorica

Sklep o ustanovitvi stavbne pravice v korist imetnika stavbne pravice Republika Slovenija na delu parc. št. 674/1 k.o. Nova Gorica

Dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2010 – zamenjava nepremičnin v k.o. Nova Gorica med Hypo Leasingom in MONG zaradi nameravane rekonstrukcije križišča pri Komunali

Sklep o potrditvi osnutka aneksa št. 9 k pogodbi o medsebojnih obveznostih med MONG in Hypo Leasingom


< Nazaj na seznam