2. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 16. decembra 2010, ob 16.00 uri

Datum: 16.12.2010
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


Številka: 900-13/2010
Nova Gorica, 9. december 2010Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 2. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bov ČETRTEK, 16. decembra 2010 ob 16. uri
v veliki dvorani MONG.Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika konstitutivne seje mestnega sveta, ki je bila 11. novembra 2010

2. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

3. Poročilo o izdanih sklepih konstitutivne seje mestnega sveta z dne 11. november 2010

Poročilo

4. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju porotnikov Okrožnega sodišča v Novi Gorici in obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica in obrazložitev

Ugotovitveni sklep o odstopu s funkcije predsednice sveta zavoda Mladinski center Nova Gorica, sklep o imenovanju nadomestnega člana sveta zavoda Mladinski center Nova Gorica ter obrazložitev

Ugotovitvena sklepa o prenehanju mandata svetnice Elvire Šušmelj in svetnika Nika Jurce v Mestne svetu Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev.

Sklep o imenovanju članov odbora za prostor in obrazložitev

Sklep o imenovanju članov odbora za gospodarstvo in obrazložitev

Sklep o imenovanju članov odbora za kulturo, šolstvo in šport ter obrazložitev

Sklep o imenovanju članov odbora za socialno varstvo in zdravstvo ter obrazložitev

Sklep o imenovanju članov statutarno-pravne komisije ter obrazložitev

Sklep o imenovanju članov komisije za mednarodne odnose ter obrazložitev

Sklep o imenovanju članov komisije za peticije in enake možnosti ter obrazložitev

Sklep o imenovanju članov komisije za poimenovanje ulic, naselij in javnih institucij ter obrazložitev

Sklep o imenovanju članov komisije za nagrade, priznanja in odlikovanja ter obrazložitev

Sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju direktorja zavoda Dom upokojencev Nova Gorica ter obrazložitev

5. Predlog odloka o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju MONG (hitri postopek)

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica in obrazložitev

Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica – neuradno prečiščeno besedilo

6. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 7964/1 k.o. Dornberk
Predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2010 – zamenjava nepremičnin parc. št. 7964/1 za parc. št. 5459/2 k.o. Dornberk

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 7964/1 k.o. Dornberk, predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2010 – zamenjava nepremičnin parc. št. 7964/1 za parc. št. 5459/2 k.o. Dornberk ter obrazložitev

Cenitveno poročilo o vrednosti kmetijskih zemljišč

Grafični prikaz – parcela št. 5459/2 k.o. Dornberk

Grafični prikaz – parcela št. 7964/1 k.o. Dornberk

7. Predlog dopolnitve letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2010 – prodaja nepremičnine parc. št. 423/16 k.o. Rožna Dolina

Dopolnitev letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2010 – prodaja nepremičnine parc. št. 423/16 k.o. Rožna Dolina ter obrazložitev

Cenitveno poročilo gradbene nepremičnine

Grafični prikaz nepremičnine – parcela št. 423/16 k.o. Rožna Dolina

8. Predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2010 – nakup nepremičnine parc. št. 1184/13 k.o. Prvačina

Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2010 – nakup nepremičnine parc. št. 1184/13 k.o. Prvačina ter obrazložitev

Poročilo o cenitvi nepremičnine po tržni metodi

Grafični prikaz nepremičnine – parcela št. 1184/13 k.o. Prvačina


9. Predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2010 – brezplačen prenos parcel v k.o. Lokovec na MONG

Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2010 – brezplačen prenos parcel v k.o. Lokovec na Mestno občino Nova Gorica ter obrazložitev

Grafični prikaz nepremičnin

10. Predlog sklepa o ustanovitvi stavbne pravice v korist imetnika stavbne pravice Republika Slovenija na delu parc. št. 674/1 k.o. Nova Gorica

Sklep o ustanovitvi stavbne pravice v korist imetnika stavbne pravice Republika Slovenija na delu parc. št. 674/1 k.o. Nova Gorica ter obrazložitev

Pogodba o ustanovitvi stavbne pravice

Grafični prikaz – PGD sprememba1 – lokacijski podatki

Pogodba o prenosu ustanoviteljskih pravic in obveznosti do javnega zavoda Primorsko dramsko gledališče Nova Gorica


11. Predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2010 – zamenjava nepremičnin v k.o. Nova Gorica med Hypo Leasingom in MONG zaradi nameravane rekonstrukcije križišča pri Komunali

Dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2010 – zamenjava nepremičnin v k.o. Nova Gorica med Hypo Leasingom in MONG zaradi nameravane rekonstrukcije križišča pri Komunali ter obrazložitev

Cenitveno poročilo nepremičnine

Cenitveno poročilo gradbene nepremičnine

Grafični prikaz nepremičnin


12. Predlog sklepa o potrditvi osnutka aneksa št. 9 k pogodbi o medsebojnih obveznostih med MONG in Hypo Leasingom

Sklep o potrditvi osnutka aneksa št. 9 k pogodbi o medsebojnih obveznostih med MONG in Hypo Leasingom ter obrazložitev

Aneks št. 9 k pogodbi o medsebojnih obveznostih št. 465-03-48/2004 z dne 9.12.2005

Pogodba o medsebojnih obveznostih med MONG in Hypo Leasingom

Aneks št. 1

Aneks št. 2

Aneks št. 3

Aneks št. 4

Aneks št. 5

Aneks št. 6

Aneks št. 7

Aneks št. 8

13. Predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2010 – nakup nepremičnine parc. št. 715/2 k.o. Nova Gorica.

Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2010 – nakup nepremičnine parc. št. 715/2 k.o. Nova Gorica ter obrazložitev

Poročilo o cenitvi nepremičnine po tržni metodi

Grafični prikaz – parcela št. 715/2 k.o. Nova Gorica

Matej Arčon
ŽUPAN


< Nazaj na seznam