Inkubator Univerze v Novi Gorici.

Datum: 30.09.2010
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Projekt

Naziv operacije: Inkubator Univerze v Novi Gorici.Naziv upravičenca: Mestna občina Nova Gorica.Višina stroškov operacije: skupna višina stroškov operacija znaša 688.832,00 EUR. Operacijo Inkubator Univerze v Novi Gorici delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija bo iz tega naslova sofinancirana v znesku 486.732,00 EUR oziroma največ 85 % verodostojno izkazanih in plačanih upravičenih stroškov. Investicijska operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »razvoj regij«; prednostne usmeritve »regionalni razvojni programi«.Pričetek in konec operacije: Operacija Inkubator Univerze v Novi Gorici se je pričela 1.3.2008 in je bila zaključena 30.9.2010.Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije:

• Tatjana Gregorčič, načelnica Oddelka za gospodarstvo Mestne občine Nova Gorica, tel. št.: 00386 5 33 50 170, tanja.gregorcic@nova-gorica.si;

• Prof. dr. Polonca Trebše, 00386 5 331 52 38, polonca.trebse@p-ng.siMestna občina Nova Gorica je na tretjem javnem razpisu za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 -2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« uspešno kandidirala z investicijsko operacijo »Inkubator Univerze v Novi Gorici.«

Investicija »Inkubator Univerze v Novi Gorici« je regionalni projekt, ki je za Univerzo, občino in predvsem za Goriško statistično regijo izrednega pomena, saj v regiji ni nobenega projekta, ki bi omogočal prenos znanja in tehnologij iz akademske sfere v poslovno okolje.

Predmet investicije je nabava opreme in vzpostavitev infrastrukturnih in kadrovskih pogojev za delovanje Inkubatorja Univerze v Novi Gorici. Investicijo vredno 688.832 EUR bo Mestna občina Nova Gorica realizirala v treh letih.

Univerza v Novi Gorici je ključni partner pri navedeni investicijski operaciji. Poleg zaposlenih bo Inkubator Univerze v Novi Gorici v svojo dejavnost vključeval tudi številne študente Univerze v Novi Gorici ter omogočal prenos znanja in tehnologij v poslovno okolje. Nabavljena oprema se bo uporabljala za raziskave za potrebe industrije in trga na področjih ki so za Slovenijo in Goriško statistično regijo še posebej perspektivna. To so: informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), napredni (novi) sintetični kovinski in nekovinski materiali in nanotehnologije, kompleksni sistemi in inovativne tehnologije, tehnologije za trajnostno gospodarstvo in zdravje in znanost o življenju.

Oprema za raziskave in razvoj ni namenjena samo študentom in raziskovalcem ampak bo na voljo širšim ciljnim skupinam; inovativnim posameznikom, raziskovalcem in podjetjem.

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in sicer v višini 486.732 EUR. Investicijska operacija »Inkubator Univerze v Novi Gorici« se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 -2013, razvojne prioritete: Razvoj regij; prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi.DOSEDANJE AKTIVNOSTI:

OKOLJU PRIJAZNE TEHNOLOGIJE IN MATERIALI:

Raziskave so usmerjene v razvoj materialov s fotoinduciranimi biocidnimi in čistilnimi lastnostmi. Tanke plasti nanodelcev lahko nanesemo na zelo različne podlage, od običajnega stekla do vetrobranskih ogledal, keramičnih in kovinskih površin ter jih uporabimo za čiščenje vod/zraka ali kot samočistilne površine.Mestna občina Nova Gorica je za projekt »Okolju prijazne tehnologije in materiali« kupila opremo in sicer del v letu 2008 (analizator Toc: TNb, laser Nd:Yag), del pa v letu 2009 (dvožarkovni UV-Vis spektrofotometer, kriptonski laser, TLS-mikroskop, FT-IR, separacijski sistem).RAMANSKI LIDAR:

Meritve ramanskega lidarja bo mogoče uporabiti za preverjanje ocen količin aerosolov v atmosferi, določiti glavne onesnaževalce v regiji ter načrtovati strategije za zmanjšanje onesnaževanja in pravočasno napovedati zdravju nevarne koncentracije aerosolov na posameznih lokacijah. Še posebej bo mogoče njegove meritve temperaturnih profilov in profilov koncentracije vodne pare uporabiti za kalibracijo satelitskih meritev, ki bodo pokrivale celotno regijo.ORGANSKE SONČNE CELICE:

Konjugirani polimeri v povezavi s fulereni so se izkazali kot učinkoviti materiali za pretvarjanje sončne svetlobe v električno energijo. V inkubatorju bomo razvijali metode in postopke za nanašanje polimerov na gibke podloge (polietilenske folije), ki bodo omogočale enostavno postavljanje fotovoltaičnih elementov na nepravilne površine.

VIZIJA INKUBATORJA

Postati mednarodno uveljavljen inkubator, ki bo sposoben povezovati raziskovalce, profesorje, študente, druge inovativne posameznike in podjetja k snovanju podjetniških inovativnih projektov ob uporabi sodobnega znanja, pretoka informacij, znanj in izkušenj med akademskim, raziskovalnim in poslovnim okoljem.

REZULATI DELOVANJA

Razvoj novih materialov, tehnologij in storitev z visoko dodano vrednostjo, ki bodo osnova za zagon novih inovativnih podjetij ter trženja znanja in tehnologij v domačem in globalnem poslovnem okolju.

Projekt Inkubator Univerze v Novi Gorici je izrednega pomena za celotno območje Goriške statistične regije, saj omogoča prenos znanja in tehnologij iz iz akademskega na gospodarsko področje. Med prve rezlutate sodi razvoj novih materialov s fotovzbujenimi biocidnimi in čistilnimi lastnostmi ter uporaba le-teh v okolju prijaznih tehnologijah. Ker se soočamo z vse bolj perečo okoljevarstveno problematiko, je možnost izrabe obnovljivioh virov energije v novih tehnologijah zelo pomembna. Sončno energijo, predvsem njen kratkovalovni del, izkoriščamo pri procesih čiščenja vode in zraka ter pri t.im. samočistilnih poivršinah. Bistvena komponenta je ustrezni polprevodniški material, ki sevanje absorbira, s tem povzroči nastanek reaktivnih zvrsti, katerih velik oziroma oksidacijski potencial omogoči razgradnjo onesnaževal v bližini nanozrn katalizatorja.

Področje organskih sončnih celic pa stremi, da bi drago in okoljsko sporno silicijevo tehnologijo sončnih celic zamenjali z organskimi. Njihova prednost je razmeroma enostavna izdelava in možnost nanašanja aktivnih slojev, kjer prihaja do pretvorbe sončne v električno energijo. Stroški izdelave organskih celic so nižji, kar pomeni ugodnejše razmerje med izkoristkom in ceno.

Izbruh vulkana na Islandiji je sprožil vrsto vprašanj in zlasti ozavestil ljudi, da se bolj kot kdajkoli prej sprašujemo o problemih in nevarnostih atmosferskega onesnaženja. Zlasti glede vulkanskega pepela, kam se je odlagal in podobno. Odgovore išče Center za raziskave atmosfere Uneverze v Novi Gorici na podlagi daljinskega zaznavanja mikroskopskih delcev v atmosferi in to s pomočjo laserskega radarja - lidarja. Center je že opravil meritve razširjanja vulkanskega pepela s pomočjo elastičnega lidarja lastnega razvoja. Na tem področju jih čaka še veliko dela. S predvideno povezavo s satelitskimi lidarji vesoljske agencije ESA bo z njim mogoče določiti glavne onesnaževalce v goriški regiji, načrtovati strategije za zmanjšanje onesnaženja in pravočasno napovedati zdravju nevarne koncentracije aerosolov na posameznih lokacijah.

Zgibanka


< Nazaj na seznam