Sprejeti akti 33. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 19. novembra 2009

Datum: 19.11.2009
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Sklep o sprejetju poročila o izdanih sklepih 32. seje Mestnega sveta MONG, ki je bila 22. oktobra 2009.Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavetišča za zapuščene živali OSKAR VITOVLJE, Zavod za oskrbo, nego in vzgojo hišnih in izgubljenih živaliSklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Osnovna šola Kozara Nova GoricaSklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Glasbena šola Nova GoricaOdlok o spremembi Odloka o denarnih socialnih pomočeh v Mestni občini Nova GoricaSklep o subvencioniranju dijaških mesečnih vozovnicOdlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona SolkanSklep o izvedbi druge obravnave odloka ter javni razgrnitvi OPPN Cesta na BonetovščeObvezna razlaga Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova GoricaOdlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova GoricaSklep o izvedbi druge obravnave predloga Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Nova GoricaSklep o prodaji zemljišča parc. št. 1154/120 in 1154/119 k.o. GrgarSklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 1015/6 k.o. KromberkSklep o umiku dopolnitve letnega programa pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2009 – zamenjava nepremičnin parc. št. 672/2 za 672/13 k.o. Nova GoricaSklep o umiku dopolnitve letnega programa pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2009 – zamenjava nepremičnin del parc. št. 682/7, 682/24, 682/25, 282/28 za 670/38 in 670/39 k.o. Nova GoricaSklep o umiku dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2009 – nakup nepremičnine parc. št. 715/2 k.o. Nova Gorica
< Nazaj na seznam