32. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 22. oktobra 2009, ob 14.00 uri

Datum: 15.10.2009
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

Številka: 900-2/2006

Nova Gorica, 14. oktober 2009V A B I L ONa podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 32. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bov ČETRTEK, 22. oktobra 2009, ob 14.00 uri

v veliki dvorani MONG.Predlog dnevnega reda:1. Potrditev zapisnika 30. seje mestnega sveta, ki je bila 9. julija 20092. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

Odgovori3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov4. Poročilo o izdanih sklepih 31. seje mestnega sveta z dne 24. septembra 2009

Poročilo5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica in obrazložitevSklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet vzgojno izobraževalnega zavoda Srednja ekonomska in trgovska šola Nova Gorica ter obrazložitevSklep o podaji pozitivnega mnenja k imenovanju ravnatelja OŠ Šempas in obrazložitevSklep o soglašanju z imenovanjem direktorja Visokošolskega in raziskovalnega središča Primorske ter obrazložitev

6. Predlog odloka o proračunu MONG za leto 2010 (druga obravnava)

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2010 ter obrazložitevProračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2010 – splošni delProračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2010 – posebni delNačrt razvojnih programov 2010 – 2013Kadrovski načrt za leti 2009/2010Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2010 ter obrazložitevLetni načrt pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2010 ter obrazložitev7. Predlog odloka o oskrbi s pitno vodo v MONG (druga obravnava)

Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Nova Gorica in obrazložitev8. Predlog odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju MONG (prva obravnava)

Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica in obrazložitev9. Predlog odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju MONG (prva obravnava)

Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica in obrazložitev9.A Predlog sklepa v zvezi z Grgarskimi gmajnami

Sklep v zvezi z Grgarskimi gmajnami ter obrazložitev10. Predlog letnega programa športa v MONG za leto 2010

Letni program športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2010 in obrazložitev11. Predlog letnega programa tehnične kulture v MONG za leto 2010

Letni program tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica za leto 2010 in obrazložitev12. Predlog dopolnitve letnega programa prodaje premoženja MONG v letu 2009 – prodaja poslovnega prostora v pritličju športne dvorane

Dopolnitev letnega programa prodaje premoženja MONG v letu 2009 – prodaja poslovnega prostora v pritličju športne dvorane in obrazložitev13. Predlog dopolnitve letnega programa pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2009 – zamenjava nepremičnin parc. št. 682/7, 682/24, 682/25, 682/28 za 670/38 in 670/39 k.o. Nova Gorica

Dopolnitev letnega programa pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2009 – zamenjava nepremičnin parc. št. 682/7, 682/24, 682/25, 682/28 za 670/38 in 670/39 k.o. Nova Gorica ter obrazložitev

Poročilo o cenitvi nepremičnineGrafični prikaz parcele 682/7 k.o. Nova GoricaGrafični prikaz parcele 682/24 k.o. Nova GoricaGrafični prikaz parcele 682/25 k.o. Nova GoricaGrafični prikaz parcele 682/28 k.o. Nova GoricaGrafični prikaz parcele 670/38 k.o. Nova GoricaGrafični prikaz parcele 670/39 k.o. Nova Gorica14. Predlog dopolnitve letnega programa pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2009 – zamenjava parc. št. 672/2 za 672/13 k.o. Nova Gorica

Dopolnitev letnega programa pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2009 – zamenjava parc. št. 672/2 za 672/13 k.o. Nova Gorica ter obrazložitevPoročilo o cenitvi nepremičnineGrafični prikaz parcel15. Predlog dopolnitve letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2009 – prodaja parc. št. 1379/122 k.o. Bate

Dopolnitev letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2009 – prodaja parc. št. 1379/122 k.o. Bate ter obrazložitevPoročilo o izvršeni oceni stavbnega zemljiščaGrafični prikaz parcele 1379/122 k.o. Bate16. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2533/7 k.o. Banjšice

Predlog dopolnitve letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2009 – prodaja parc. št. 2533/7 k.o. Banjšice

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2533/7 k.o. Banjšice ter dopolnitev letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2009 – prodaja parc. št. 2533/7 k.o. Banjšice in obrazložitevCenitveno poročilo gradbene parceleGrafični prikaz parcele 2533/7 k.o. Banjšice17. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 711/5 k.o. Dornberk

Predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2009 – zamenjava nepremičnin parc. št. 711/5 za parc. št. 1472/4 in 1472/3 k.o. Dornberk

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 711/5 k.o. Dornberk ter dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2009 – zamenjava nepremičnin parc. št. 711/5 za parc. št. 1472/4 in 1472/3 k.o. Dornberk ter obrazložitevPoročilo o cenitvi nepremičnineGrafični prikaz parcele 1472/4 k.o. DornberkGrafični prikaz parcele 1472/3 k.o. DornberkGrafični prikaz parcele 711/5 k.o. Dornberk18. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 7715/2 in 7714 k.o. Dornberk

Predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2009 – zamenjava nepremičnin parc. št. 7715/2, 7714 za parc. št. 1472/5, 1474 in 1473 k.o. Dornberk.

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 7715/2 in 7714 k.o. Dornberk ter dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2009 – zamenjava nepremičnin parc. št. 7715/2, 7714 za parc. št. 1472/5, 1474 in 1473 k.o. Dornberk ter obrazložitevPoročilo o cenitvi nepremičnineGrafični prikaz parcele 1472/5 k.o. DornberkGrafični prikaz parcele 1473 k.o. DornberkGrafični prikaz parcele 1474 k.o. DornberkGrafični prikaz parcele 7715/2 k.o. DornberkGrafični prikaz parcele 7714 k.o. Dornberk

Mirko Brulc

ŽUPAN


< Nazaj na seznam