31. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 24. septembra 2009, ob 14.00 uri

Datum: 16.09.2009
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

Številka: 900-2/2006

Nova Gorica, 16. september 2009V A B I L ONa podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 31. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bov ČETRTEK, 24. septembra 2009, ob 14.00 uri

v veliki dvorani MONG.Predlog dnevnega reda:1. Potrditev zapisnika 28. seje mestnega sveta, ki je bila 14. maja 2009Potrditev zapisnika nadaljevanja 28. seje mestnega sveta, ki je bila 21. maja 2009

Potrditev zapisnika 6. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 21. maja 2009

Potrditev zapisnika 7. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 28. maja 2009

Potrditev zapisnika 29. seje mestnega sveta, ki je bila 18. junija 2009

Potrditev zapisnika nadaljevanja 29. seje mestnega sveta, ki je bila 9. julija 20092. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikovOdgovori3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov4. Poročilo o izdanih sklepih nadaljevanja 29. seje mestnega sveta z dne 9. julij 2009 in 30. seje mestnega sveta z dne 9. julij 2009Poročilo5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanjaUgotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije člana odbora za gospodarstvo, sklep o imenovanju nadomestnega člana odbora za gospodarstvo in obrazložitevSklep o imenovanju predstavnikov MONG v svet zavoda Kulturni dom Nova Gorica ter obrazložitevSklep o imenovanju predstavnikov MONG v svet zavoda Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica ter obrazložitevUgotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije članov Nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica, sklep o imenovanju nadomestnih članov Nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev6. Predlog sklepa o sprejemu poročila o izvrševanju proračuna MONG za leto 2009 v obdobju 1. 1. do 30. 6. 2009Sklep o sprejemu poročila o izvrševanju proračuna MONG za leto 2009 v obdobju 1. 1. do 30. 6. 2009 ter Poročilo o izvrševanju proračuna MONG za leto 2009 v obdobju 1.1. – 30.6.2009Realizacija proračuna MONG za obdobje 1.1. – 30.6.2009 splošni delRealizacija proračuna MONG za obdobje 1.1. – 30.6.2009 posebni delPolletna poročila krajevnih skupnosti7. Predlog odloka o spremembi odloka o proračunu MONG za leto 2009 (hitri postopek)Odlok o spremembi odloka o proračunu MONG za leto 2009 (hitri postopek) ter obrazložitevRebalans II proračuna MONG za leto 2009 splošni delRebalans II proračuna MONG za leto 2009 posebni delNačrt razvojnih programov 2009 2012 rebalans IILetni načrt pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2009 in obrazložitevLetni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2009 in obrazložitev

8. Predlog sklepa o podaji soglasja k udeležbi MONG pri sofinanciranju investicije v izgradnjo Medpodjetniškega izobraževalnega centra v Novi GoriciSklep o podaji soglasja k udeležbi MONG pri sofinanciranju investicije v izgradnjo Medpodjetniškega izobraževalnega centra v Novi Gorici ter obrazložitevPovzetek iz predinvesticijske zasnove projekt regionalni MIC9. Predlog odloka o sofinanciranju programov s področja zasvojenosti v MONG (prva obravnava)Odlok o sofinanciranju programov s področja zasvojenosti v MONG ter obrazložitev10. Predlog sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v MONGSklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v MONG ter obrazložitev11. Predlog obvezne razlage odloka o PUP na mestnem območju Nove GoriceObvezna razlaga odloka o PUP na mestnem območju Nove Gorice ter obrazložitevOdlok o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice – 12 člen (neuradno prečiščeno besedilo)12. Predlog sklepa o začetku priprave OPPN Solkan – staro jedroSklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Solkan – staro jedro ter obrazložitev

Območje načrta13. Predlog odloka o OPPN Ob železniški postaji – jug (druga obravnava)Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob železniški postaji – jug ter obrazložitevAmandma k predlogu odloka o podrobnem prostorskem načrtu Ob železniški postaji – jug ter obrazložitevOsnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob železniški postaji – jugObčinski podrobni prostorski načrt ob železniški postaji v Novi Gorici – jug - besediloObmočje spremembe LNObstoječe stanjeKatastrski načrtUreditvena situacijaKletPritličjePrometna infrastrukturaSituacija komunalnih vodovPredlog parcelacije

Priloga 1 : Natečaj ob železniški postaji

Priloga 2: LN Ob železniški postajiPriloga 3: OPPN Ob železniški postaji - sever14. Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje nakupovalni center Qlandia v Novi Gorici (prva obravnava)Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje nakupovalni center Qlandia v Novi Gorici ter obrazložitevProgram opremljanja stavbnih zemljišč za območje nakupovalni center Qlandia v Novi Gorici15. Predlog odloka o oskrbi s pitno vodo v MONG (prva obravnava)Odlok o oskrbi s pitno vodo v MONG ter obrazložitev16. Predlog odloka o spremembi odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada MONG (hitri postopek)Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada MONG ter obrazložitevOdlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada MONG, časopis OKO št. 21/2001, dne 4.10.2001Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada MONG, Uradni list RS št. 114/2005, dne 19.12.200517. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2341/11 k.o. Čepovan

Predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2009 – zamenjava nepremičnin parc. št. 2341/11 za parc. št. 2391/4 k.o. ČepovanSklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2341/11 k.o. Čepovan in predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2009 – zamenjava nepremičnin parc. št. 2341/11 za parc. št. 2391/4 k.o. Čepovan ter obrazložitevCenitveno poročilo gradbene parcele18. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 4888/33 k.o. Branik

Predlog dopolnitve letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2009 – prodaja parc. št. 4888/33 k.o. BranikSklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 4888/33 k.o. Branik in predlog dopolnitve letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2009 – prodaja parc. št. 4888/33 k.o. Branik ter obrazložitevCenitveno poročilo parc.št. 4888/33 k.o. BranikGrafični prikaz območja19. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2953/26 in 2953/27 k.o. Bate

Predlog dopolnitve letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2009 – prodaja parc. št. 2953/26 in 2953/27 k.o. BateSklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2953/26 in 2953/27 k.o. Bate in predlog dopolnitve letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2009 – prodaja parc. št. 2953/26 in 2953/27 k.o. Bate ter obrazložitevPoročilo o cenitvi nepremičnine po tržni metodiGrafični prikaz območjaGrafični prikaz območja20. Predlog dopolnitve letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2009 – prodaja parc. št. 1379/123 k.o. BateDopolnitev letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2009 – prodaja parc. št. 1379/123 k.o. Bate ter obrazložitevPoročilo o izvršeni oceni stavbnega zemljiščaGrafični prikaz območja21. Predlog dopolnitve letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2009 – nakup parc. št. 1711/3 k.o. BateDopolnitev letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2009 – nakup parc. št. 1711/3 k.o. Bate ter obrazložitevCenitveno poročilo o vrednosti kmetijskih zemljiščGrafični prikaz območja22. Predlog sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra za parc.št. 1553/2 in 1554/2 k.o. Nova GoricaSklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra za parc.št. 1553/2 in 1554/2 k.o. Nova Gorica ter obrazložitevGrafični prikaz območjaMirko Brulc

ŽUPAN


< Nazaj na seznam