30. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 9. julija 2009, po zaključku nadaljevanja junijske seje

Datum: 02.07.2009
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

Številka: 900-2/2006

Nova Gorica, 1. julij 2009V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 30. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bov ČETRTEK, 9. julija 2009, po zaključku nadaljevanja junijske seje

v veliki dvorani MONG.

Predlog dnevnega reda:1. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

Odgovori 1

Priloga 1

Odgovori 2

Priloga 22. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov3. Poročilo o izdanih sklepih 29. seje mestnega sveta z dne 19. junija 2009

Poročilo4. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Osnovna šola Milojka Štrukelj Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Slovensko narodno gledališče Nova Gorica ter obrazložitev5. Predlog odloka o spremembi odloka o sofinanciranju veteranskih organizacij (hitri postopek)

Odlok o spremembi odloka o sofinanciranju veteranskih organizacij in obrazložitev6. Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju in sofinanciranju šolnin za nadarjene dijake in študenta v MONG

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju in sofinanciranju šolnin za nadarjene dijake in študenta v MONG ter obrazložitev

Pravilnik o štipendiranju in sofinanciranju šolnin za nadarjene dijake in študente v Mestni občini Nova Gorica (neuradno prečiščeno besedilo)6.A Predlog pisma o nameri v zvezi z gradnjo kampusa Univerze v Novi Gorici7. Predlog odloka o OPPN Ob železniški postaji – sever (druga obravnava)

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob železniški postaji – sever ter obrazložitevObčinski podrobni prostorski načrt ob železniški postaji v Novi GoriciPrikaz umestitve načrtovane ureditve ureditvena situacijaGeodetski posnetek obtoječega stanja z vrisano mejo območja obdelavePrikaz zasnove projektnih rešitev komunalne infrastrukturePrikaz umestitve načrtovane ureditve -pregled parcelacijePrikaz umestitve načrtovane ureditve - shematski prerezPrikaz zasnove projektnih rešitev prometne infrastrukturePrikaz umestitve načrtovane ureditve - tloris kletPrikaz umestitve načrtovane ureditve - tloris pritličjaPrikaz umestitve načrtovane ureditve - tloris pritličja8. Predlog odloka o OPPN Kulturni center (druga obravnava)

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kulturni center v Novi Gorici ter obrazložitevObčinski podrobni prostorski načrt - sprememba občinskega lokacijskega načrta kulturni center v Novi GoriciPrikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor - ureditvena situacijaPrikaz zasnove projektnih rešitev komunalne infrastrukture - el. instalacijeGeodetski posnetek obstoječega stanja z vrisano mejo območja obdelaveNačrt parcelacijePrikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor - prereziPrikaz zasnove projektnih rešitev prometne infrastrukture - prometna ureditevGeodetski posnetek obstoječega stanja z označenimi rušitvamiPrikaz zasnove projektnih rešitev komunalne infrastrukture - str. instalacijePrikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor - kletPrikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor - ureditvena situacija z zelenimi površinamiPrikaz zasnove projektnih rešitev komunalne infrastrukture - zbirna karta9. Predlog odloka o mestnem gozdu Panovec (druga obravnava)

Odlok o mestnem gozdu Panovec ter obrazložitev10. Predlog sklepa v zvezi z Grgarskimi gmajnami

Sklep v zvezi z Grgarskimi gmajnami ter obrazložitev11. Predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2009, pridobitev parc.št. 1553/2 in 1554/2 k.o. Nova Gorica

Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2009 ter obrazložitev

Cenitveno poročilo o vrednosti kmetijskih zemljišč

Izjava Frančiškanskega samostana Kostanjevica

Grafični prikaz parcel12. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 4888/31 k.o. Branik

Predlog dopolnitve letnega načrta razpolaganja s premoženjem MONG v letu 2009, zamenjava nepremičnin parc.št. 4888/31 za 25/7 k.o. Branik

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 4888/31 k.o. Branik, dopolnitev letnega načrta razpolaganja s premoženjem MONG v letu 2009, zamenjava nepremičnin parc.št. 4888/31 za 25/7 k.o. Branik ter obrazložitev

Poročilo o cenitvi nepremičnine

Grafični prikaz parcele 25/7 k.o. Branik

Grafični prikaz parcele 4888/31 k.o. Branik13. Predlog dopolnitve letnega načrta razpolaganja s premoženjem MONG v letu 2009, prodaja nepremičnine parc. št. 1008/10 k.o. Kromberk

Dopolnitev letnega načrta razpolaganja s premoženjem MONG v letu 2009, prodaja nepremičnine parc. št. 1008/10 k.o. Kromberk ter obrazložitev

Cenitev zemljišča14. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 1287/19 in 1287/17 k.o. Kromberk

Predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s premoženjem MONG v letu 2009, zamenjava nepremičnin parc. št. 1287/19, 1287/17 za 52/7 k.o. Kromberk

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 1287/19 in 1287/17 k.o. Kromberk, dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s premoženjem MONG v letu 2009, zamenjava nepremičnin parc.št. 1287/19, 1287/17 za 52/7 k.o. Kromberk ter obrazložitev

Poročilo o preliminarni oceni vrednosti nepremičnine

Grafični prikaz parcele 52/7 k.o. Kromberk

Mirko Brulc

ŽUPAN


< Nazaj na seznam