29. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 18. junija 2009, ob 14. uri

Datum: 10.06.2009
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

Številka: 900-2/2006

Nova Gorica, 10. junij 2009V A B I L ONa podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 29. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bov ČETRTEK, 18. junija 2009, ob 14.00 uri

v veliki dvorani MONG.

Predlog dnevnega reda:1. Potrditev zapisnika nadaljevanja 27. seje mestnega sveta, ki je bila 14. maja 20092. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

Odgovori3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov4. Poročilo o izvršenih sklepih nadaljevanja 27. seje mestnega sveta z dne 14. maja 2009, 28. seje mestnega sveta z dne 14. maja 2009, nadaljevanja 28. seje mestnega sveta z dne 21. maja 2009, 6. izredne seje mestnega sveta z dne 21. maja 2009 in 7. izredne seje mestnega sveta z dne 28. maja 2009

Poročilo5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Osnovna šola Solkan ter obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Osnovna šola Branik ter obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Dijaški dom Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Goriška lekarna Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju ravnatelja Glasbene šole Nova Gorica ter obrazložitev6. Predlog sklepa o podelitvi priznanj MONG za leto 2009

Sklep o podelitvi priznanj MONG za leto 2009 ter obrazložitev7. Predlog sklepa o podaji soglasja k ekonomski ceni storitve pomoč na domu

Sklep o podaji soglasja k ekonomski ceni storitve pomoč na dom ter obrazložitev8. Predlog sklepa o seznanitvi s poročilom o delu in poslovnim poročilom zavoda Golea za leto 2008

Sklep o seznanitvi s poročilom o delu in poslovnim poročilom zavoda Golea za leto 2008 ter obrazložitev

Poročilo o delu zavoda Golea za leto 20089. Predlog sklepa o sprejemu letnega poročila o delu JP Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d. za leto 2008

Sklep o sprejemu letnega poročila o delu JP Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d. za leto 2008 ter obrazložitev

Letno poročilo Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d. za leto 200810. Predlog sklepa o podaji soglasja, da JP Vodovodi in kanalizacija nepokriti del stroška amortizacije javne infrastrukture za leto 2008 odpiše v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje

Sklep o podaji soglasja, da JP Vodovodi in kanalizacija nepokriti del stroška amortizacije javne infrastrukture za leto 2008 odpiše v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje ter obrazložitev11. Predlog sklepa o združitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške s sorodnimi občinskimi skladi na nivoju pokrajine

Sklep o združitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške s sorodnimi občinskimi skladi na nivoju pokrajine in obrazložitev12. Predlog odloka o mestnem gozdu Panovec (prva obravnava)

Odlok o mestnem gozdu Panovec in obrazložitev

Območje razglasitve in prednostna območja v Panovcu

Slikovne priloge13. Predlog odloka o OPPN Poslovna cona Solkana (prva obravnava)

Predlog sklepa o javni razgrnitvi predloga OPPN Poslovna cona Solkan

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona Solkan in obrazložitev

Občinski podrobni prostorski načrt Poslovna cona Solkan

Sklep o javni razgrnitvi predloga OPPN Poslovna cona Solkan in obrazložitev

OPPN Poslovna cona Solkan – zazidalna situacija

POON Poslovna cona Solkan – zbirna situacija komunalnih naprav14. Predlog sklepa o stališču do pripomb in predlogov javnosti, danih v času ponovne javne razgrnitve predloga OPPN Bonetovšče-Fajdigovšče

Sklep o stališču do pripomb in predlogov javnosti, danih v času ponovne javne razgrnitve predloga OPPN Bonetovšče-Fajdigovšče ter obrazložitevZapisnik – Javna obravnava KS - OPPN Bonetovšče-Fajdigovšče

Zapisnik – Javna obravnava MONG - OPPN Bonetovšče-Fajdigovšče15. Predlog sklepa o stališču do pripomb in predlogov javnosti, danih v času javne razgrnitve predloga OPPN Ob gasilskem domu

Sklep o stališču do pripomb in predlogov javnosti, danih v času javne razgrnitve predloga OPPN Ob gasilskem domu ter obrazložitev

Zapisnik – Javna obravnava MONG – OPPN Ob gasilskem domu

Ureditvena situacija16. Predlog sklepa o spremembi sklepa o izvedbi pogodbene komasacije v k.o. Osek

Sklep o spremembi sklepa o izvedbi pogodbene komasacije v k.o. Osek ter obrazložitev17. Predlog sklepa o spremembi sklepa o začetku priprave OPPN Kamnolom SIA v Solkanu

Sklep o spremembi sklepa o začetku priprave OPPN Kamnolom SIA v Solkanu ter obrazložitev

18. Predlog sklepa o sprejemu tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov

Predlog sklepa o sprejemu tehničnega pravilnika o odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica

Predlog sklepa o sprejemu pravilnika o načinu obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter z obdelavo in odlaganjem ostankov predelave ali odstranjevanjem komunalnih odpadkov ter o tarifi na območju MONG

Sklep o sprejetju treh pravilnikov ter obrazložitev

Tehnični pravilnik o zbiranju in odvozu odpadkov

Tehnični pravilnik o odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica

Pravilnik o načinu obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter z obdelavo in odlaganjem ostankov predelave ali odstranjevanjem komunalnih odpadkov ter o tarifi na območju MONG19. Predlog sklepa o potrditvi aneksa k pogodbi o medsebojnih obveznostih med MONG in Hypo leasingom

Sklep o potrditvi aneksa k pogodbi o medsebojnih obveznostih med MONG in Hypo leasingom in obrazložitev

Aneks št. 6 k pogodbi o medsebojnih obveznostih med MONG in Hypo leasingom20. Razprava o postopku imenovanja predstavnika lokalne skupnosti v nadzorni svet Hit-a (pobuda svetnika Roberta Goloba)

Podane pobude in odgovori v zvezi s postopkom imenovanja člana nadzornega sveta HIT, d.d., predstavnika lokalnih skupnosti21. Predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja v MONG v 2009 – nakup parc. št. 1504/9 in 1505/2 k.o. Nova Gorica

Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja v MONG v 2009 – nakup parc. št. 1504/9 in 1505/2 k.o. Nova Gorica ter obrazložitev

Grafična priloga parc. št. 1504/9 k.o. Nova Gorica

Grafična priloga parc. št. 1505/2 k.o. Nova Gorica

Cenitveno poročilo za parc. št. 1504/9 k.o. Nova Gorica

Cenitveno poročilo za parc. št. 1505/2 k.o. Nova Gorica22. Predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja v MONG v 2009 – brezplačni prenos na MONG del parc. št. 4800/2 k.o. Šmihel

Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja v MONG v 2009 – brezplačni prenos na MONG del parc. št. 4800/2 k.o. Šmihel ter obrazložitev23. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 1069/9 k.o. Trnovo

Predlog dopolnitve letnega načrta razpolaganja s premoženjem MONG v letu 2009, prodaja parc. št. 1069/9 k.o. Trnovo

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 1069/9 k.o. Trnovo, dopolnitev letnega načrta razpolaganja s premoženjem MONG v letu 2009, prodaja parc. št. 1069/9 k.o. Trnovo ter obrazložitev

Poročilo o cenitvi nepremičnineGrafični prikaz parcele24. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 549/12 in 549/14 k.o. Gradišče

Predlog dopolnitve letnega načrta razpolaganja s premoženjem MONG v letu 2009, prodaja parc. št. 549/12 in 549/14 k.o. Gradišče

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra, dopolnitve letnega načrta razpolaganja s premoženjem MONG v letu 2009, prodaja parc. št. 549/12 in 549/14 k.o. Gradišče ter obrazložitev

Poročilo o izvršeni oceni stavbnega zemljišča

Grafična priloga parc. št. 549/12 k.o. Gradišče

Grafična priloga parc. št. 549/14 k.o. Gradišče25. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 2470/7 k.o. Grgar

Sklep o nakupu zemljišča parc. št. 2470/7 k.o. Grgar ter obrazložitev

Cenitveno poročilo o vrednosti zemljiščaMirko Brulc

ŽUPAN


< Nazaj na seznam