Sprejeti akti 23. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 20. novembra 2008

Datum: 20.11.2008
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Sklep o sprejetju poročila o izvršenih sklepih 21. in 22. seje mestnega svetaSklep o odstopu ter imenovanju nadomestnega člana odbora za prostorSklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Upravni svet Visokošolskega in raziskovalnega središča Primorske Nova GoricaSklep o imenovanju dveh predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova GoricaObvezna razlaga Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova GoricaObvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove GoriceSklep o stališču do pripomb in predlogov javnosti, danih v času javne razgrnitve osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Bonetovšče – FajdigovščeSklep o izvedbi druge obravnave ter javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta Ob železniški postaji - sever v prvi obravnaviSklep o spremembi sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza v Novi GoriciSklep o ustanovitvi komisije za pogajanja z Univerzo v Novi Gorici za določitev lokacije kampusa UniverzeOdlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza v Novi GoriciSklep o izvedbi druge obravnave in javni razgrnitvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona PrvačinaOdlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova GoricaSklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Nova GoricaLetni program športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2009Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu oddajanja telovadnic in drugih športnih objektov v Mestni občini Nova Gorica v uporaboSklep o uvedbi komasacijskega postopka na območju k.o. Osek in k.o. MravljeviSklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra ter potrditvi posameznega programa razpolaganja s stvarnim premoženjem in posamezni program prodaje stvarnega premoženja parc.št. 2945/8 k.o. Bate.Sklep o potrditvi posameznega programa razpolaganja s stvarnim premoženjem in posamezni program prodaje stvarnega premoženja parc. št. 970/5 k.o. SolkanSklep o nakupu zemljišča parc. št. 4089/2 k.o. OzeljanSklep o nakupu zemljišča parc. št. 239/1 k.o. Kromberk


< Nazaj na seznam