23. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 20. novembra 2008, ob 14. uri.

Datum: 13.11.2008
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

Številka: 900-2/2006

Nova Gorica, 12. november 2008V A B I L ONa podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 23. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bov ČETRTEK, 20. novembra 2008, ob 14. uri

v veliki dvorani MONG.Predlog dnevnega reda:1. Potrditev zapisnika 21. seje mestnega sveta, ki je bila 9. oktobra 2008

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikovOdgovori3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov4. Poročilo o izvršenih sklepih 21. seje mestnega sveta z dne 9. oktober 2008 in 22. seje mestnega sveta z dne 23. oktober 2008Poročilo5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o odstopu ter imenovanju nadomestnega člana odbora za prostor ter obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Upravni svet Visokošolskega in raziskovalnega središča Primorske Nova Gorica in obrazložitev

Sklep o imenovanju dveh predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica in obrazložitev6. Predlog obvezne razlage odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica

Obvezna razlaga Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica in obrazložitev

Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica – izsek iz neuradnega prečiščenega besedila7. Predlog obvezne razlage odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice

Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice in obrazložitev

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice (izsek iz neuradnega prečiščenega besedila)8. Predlog sklepa o stališču do pripomb in predlogov javnosti, danih v času javne razgrnitve OPPN Bonetovšče-Fajdigovšče

Sklep o stališču do pripomb in predlogov javnosti, danih v času javne razgrnitve osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Bonetovšče – Fajdigovšče in obrazložitev

Grafični prikaz območja

Zazidalna situacija9. Predlog odloka o OPPN Ob železniški postaji – sever (prva obravnava)Predlog sklepa o javni razgrnitvi OPPN Ob železniški postaji – sever

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob železniški postaji - sever (osnutek) in obrazložitev

Občinski podrobni prostorskem načrtu Ob železniški postaji – sever (osnutek)

Sklep o sprejetju osnutka ter javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta Ob železniški postaji - sever v prvi obravnavi in obrazložitev

Ureditvena situacija

Geodetski posnetek obstoječega stanja z mejo območja

Prerezi

Prometna infrastruktura

Tloris kleti

Tloris pritličja

Zbirnik komunalnih vodov10. Predlog sklepa o spremembi sklepa o začetku priprave OPPN Univerza v Novi Gorici

Sklep o spremembi sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza v Novi Gorici in obrazložitev

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta

Univerza v Novi Gorici in obrazložitev

11. Predlog odloka o spremembi odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi OPPN Univerza v Novi Gorici (hitri postopek)

Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza v Novi Gorici in obrazložitev

Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza v Novi Gorici (neuradno prečiščeno besedilo)

Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza v Novi Gorici (neuradno prečiščeno besedilo)12. Predlog odloka o OPPN Poslovna cona Prvačina (prva obravnava)

Predlog sklepa o javni razgrnitvi OPPN Poslovna cona Prvačina

[ATTACH ID="2008111309145756"]Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona Prvačina

(osnutek) in obrazložitev[/ATTACH]

Sklep o sprejetju osnutka in javni razgrnitvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona Prvačina in obrazložitev

Tekstualni del prostorskega načrta

Priloge prostorskega načrta

Pregledna situacija s prikazom vplivov in povezav na sosednja območja

Ureditvena situacija s prikazom prometne ureditve

Prikaz variant delitve in združevanja enot

Situacija komunalnih naprav

Načrt parcelacije s podatki za zakoličbo

Ureditev za varovanje okolja obrambo in varstvo pred nesrečami13. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JZ OŠ Kozara Nova Gorica (druga obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica (druga obravnava) in obrazložitev

[ATTACH ID="2008111311200227"]Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica

[/ATTACH]14. Predlog sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju MONG

Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju MONG in obrazložitev

Priloga obrazložitve – tabele15. Predlog letnega programa športa v MONG za leto 2009

Letni program športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2009 in obrazložitev16. Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu oddajanja telovadnic in drugih športnih objektov v MONG v uporabo

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu oddajanja telovadnic in drugih športnih objektov v Mestni občini Nova Gorica v uporabo in obrazložitev

Pravilnik o načinu oddajanja telovadnic in drugih športnih objektov v Mestni občini Nova Gorica v uporabo17. Predlog sklepa o uvedbi komasacijskega postopka na območju k.o. Osek in k.o. Mravljevi

Sklep o uvedbi komasacije in obrazložitev18. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2945/8 k.o. Bate

Predlog sklepa o potrditvi posameznega programa razpolaganja s stvarnim

premoženjem samoupravne lokalne skupnosti – prodaja nepremičnine parc. št. 2945/8 k. o. Bate

Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra ter potrditvi posameznega programa razpolaganja s stvarnim premoženjem in posamezni program prodaje stvarnega premoženja

Poročilo o izvršeni oceni stavbnega zemljišča

Načrt parcele19. Predlog sklepa o potrditvi posameznega programa razpolaganja s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti – prodaja nepremičnine parc. št. 970/5 k.o. Solkan

Sklep o potrditvi posameznega programa razpolaganja s stvarnim premoženjem in posamezni program prodaje stvarnega premoženja

Poročilo o cenitvi nepremičnine

Načrt parcele20. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 4089/2 k.o. Ozeljan

Sklep o nakupu zemljišča in obrazložitev

Poročilo o cenitvi nepremičnine

Načrt parcele21. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 239/1 k.o. Kromberk.

Sklep o nakupu zemljišča in obrazložitev

Poročilo o izvršeni oceni stavbnega zemljišča

Načrt parcele

Mirko Brulc

ŽUPAN
< Nazaj na seznam