Sprejeti akti 21. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 9. oktobra 2008

Datum: 09.10.2008
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Ugotovitveni sklep o odstopu ter sklep o imenovanju nadomestnega člana v komisijo za mednarodne odnoseSklep o imenovanju predstavnice ustanovitelja v svet zavoda Mladinski center Nova GoricaSklep o imenovanje predstavnice MONG v svet zavoda Dom upokojencev Nova GoricaSklep o imenovanje predstavnice MONG v svet zavoda Dom upokojencev GradiščeSklep o podaji pozitivnega mnenja k imenovanju ravnateljice OŠ ŠempasSklep o sprejetju poročila o izvrševanju proračuna MONG v obdobju 1.1. – 30.6.2008Odlok o spremembi odloka o proračunu MONG za leto 2008Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta KuntavaSklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Soške vileSklep o pripravi druge obravnave odloka in o javni razgrnitvi OPPN Kulturni center v Novi GoriciSklep o nesprejetju predloga odloka o OPPN Ob gasilskem domu v Novi GoriciSklep o pričetku priprave OPPN KotalkališčeSklep o podaji soglasja k najemni pogodbi za poslovni prostor v objektu Zeliščni center Grgarske RavneSklep o pripravi druge obravnave odloka o denarnih socialnih pomočeh v MONGSklep o sprejetju dopolnitve koncesijske pogodbe o izvajanju izbirne gospodarske javne službe mestnega prometaSklep o nakupu zemljišča parc. št. 1195/19 k.o. KromberkSklep o nakupu zemljišča parc. št. 145/2 k.o. Rožna DolinaSklep o nakupu zemljišča parc. št. 489/249 k.o. Stara GoraSklep o potrditvi posameznega programa razpolaganja s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti – prodaja nepremičnin na javni dražbi parc. št. 315/2 in 317/6 k.o. Rožna DolinaSklep o potrditvi posameznega programa razpolaganja s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti – prodaja nepremičnin parc. št. 1000/3 in 1001/9 k.o. KromberkSklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 1015/1 k.o. Kromberk
< Nazaj na seznam