38. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica

Datum: 25.04.2002
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVETŠtevilka: 062-02-1/98

Datum: 15/4-2002VABILONa podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 19. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 6/95 in 5/96) sklicujem 38. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bov SREDO, 25. aprila 2002 ob 14.uri

v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica.Predlog dnevnega reda:1. Potrditev zapisnika 37. seje mestnega sveta, ki je bila 31.3.2002

2. Poročilo o izvršenih sklepih 37. seje mestnega sveta z dne 21.3.20023. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov4. Kadrovske zadeve (hitri postopek)5. Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Nova Gorica za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 1990, 1993, 1995, 1996, 1998 in 1999 in srednjeročnega družbenega plana občine Nova Gorica za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega leta 1990, 1993, 1995, 1996, 1998 in 1999 za območje Mestne občine Nova Gorica - strokovno stališče oddelka do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve6. Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2001 (druga obravnava)7. Predlog odloka o spremembi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice (druga obravnava)8. Ustanovitev Zavoda visokošolsko središče za severno Primorsko9. Predlog sklepa o razdelitvi sredstev požarnega sklada za mesec januar 2002 (hitri postopek)10. Zavzetje stališča do odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov11. Predlog za določitev volilnih enot na območju Mestne občine Nova Gorica12. Predlog sklepa o prodaji na javni dražbi stavbe na parc. št. 230/1 k.o. Dornberk (hitri postopek)13. Predlog sklepa o prodaji na javni dražbi montažnega objekta na parc. št. 649/5 k.o. Lokovec (hitri postopek)14. Predlog sklepa o prodaji na jvni dražbi montažnega objekta na parc. št. 1273/3 k.o. Lokovec (hitri postopek)15. Predlog sklepa o menjavi zemljišča del parc. št. 385/1 in 386/1 k.o. Nova Gorica za zemljišče del parc. št. 255/1 k.o. Kromberk za potrebe obvoznice Solkan-Kromberk (hitri postopek)16. Predlog sklepa o prodaji zemljišča del parc. št. 118/1 k.o. Rožna Dolina (hitri postopek)17. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št. 3132/14 in 3132/15 k.o. Grgar (hitri postopek)

Predlog sklepa o zamenjavi zemljišča parc. št. 3188/2 k.o. Grgar za zemljišče parc. št. 3132/14 in 3132/15 k.o. Grgar in poravnavi razlike vrednosti zamenjanih nepremičnin (hitri postopek)18. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št. 389/5 k.o. Loke (hitri postopek)

Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc. št. 389/5 k.o. Loke (hitri postopek)19. Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc. št. 529/2, 529/15, 529/16, 1951/5 in 1951/8 k.o. Nova Gorica (hitri postopek)20. Predlog sklepa o prodaji nepozidanega stavbnega zemljišča na javnem razpisu parc. št. 829/1 k.o. Nova Gorica (hitri postopek)21. Predlog sklepa o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče (hitri postopek)22. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov.

Morebitno odsotnost sporočite Službi mestnega sveta na tel. 3350111, int. 124.ŽUPAN

Črtomir ŠpacapanPriloge k opisanim točkam:gradiva 38. seje - tocka 02.pdfgradiva 38. seje - tocka 03.pdfgradiva 38. seje - tocka 04.pdfgradiva 38. seje - tocka 05.pdfgradiva 38. seje - tocka 07.pdfgradiva 38. seje - tocka 08.pdfgradiva 38. seje - tocka 09.pdfgradiva 38. seje - tocka 10.pdfgradiva 38. seje - tocka 11.pdfgradiva 38. seje - tocka 12.pdfgradiva 38. seje - tocka 13.pdfgradiva 38. seje - tocka 14.pdfgradiva 38. seje - tocka 15.pdfgradiva 38. seje - tocka 16.pdfgradiva 38. seje - tocka 17.pdfgradiva 38. seje - tocka 18.pdfgradiva 38. seje - tocka 19.pdfgradiva 38. seje - tocka 20.pdfgradiva 38. seje - tocka 21.pdf


< Nazaj na seznam