15. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo 25. marca 2004 ob 14.uri

Datum: 19.03.2004
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVET
Številka : 062-02-1/2002

Datum : 17. 3. 2004V A B I L ONa podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 21. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002 in 25/2002) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, 20/2002) sklicujem 15. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki boV ČETRTEK, 25. marca 2004 ob 14. uri

v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica.
Predlog dnevnega reda:1. Potrditev zapisnika 14. seje mestnega sveta, ki je bila 19. 2. 2004

2. Poročilo o izvršenih sklepih 14. seje mestnega sveta z dne 19. 2. 200415_seja_tocka_23. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov15_seja_tocka_34. Kadrovske zadeve

5. Predlog sklepa o sprejemu poročila o delu Politehnike Nova Gorica v letu 200315_seja_tocka_56. Predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (druga obravnava)15_seja_tocka_67. Predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica (prva obravnava)15_seja_tocka_78. Predlog sklepov v zvezi s problematiko in finančnim poslovanjem Vrtca Nova Gorica15_seja_tocka_89. Predlog odloka o spremembi odloka o komunalnih taksah (hitri postopek)15_seja_tocka_9

10. Predlog odloka o oglaševanju na javnih površinah in površinah v lasti Mestne občine Nova Gorica (prva obravnava)15_seja_tocka_1011. Predlog odloka o spremembi odloka o razglasitvi Rafutskega parka z vilo za kulturni spomenik lokalnega pomena (hitri postopek)15_seja_tocka_1112. Predlog sklepa o ločenem vodenju postopka spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Nova Gorica za območje Gospodarske cone Okroglica15_seja_tocka_1213. Predlog sklepa o ločenem vodenju postopka spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Nova Gorica za območja komunalne infrastrukture15_seja_tocka_1314. Predlog sklepa o določitvi nalog odbora za prireditve ob vstopu Slovenije v EU15_seja_tocka_1415. Predlog sklepa o zamenjavi zemljišča parc. št. 671/2 k.o. Nova Gorica za ustrezen solastniški delež na bodočem objektu s pripadajočim zemljiščem15_seja_tocka_1516. Predlog sklepa o dopolnitvi meril za dodeljevanje proračunskih sredstev v skladu s sprejetim pravilnikom15_seja_tocka_1617. Predlog pravilnika o subvencioniranju prevoza pitne vode15_seja_tocka_17

18. Poročilo o delu komisije za ugotavljanje nepravilnosti pri delovanju družbe Bazeni d.d.15_seja_tocka_1819. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št. 3146/4 k.o. Grgar

Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc. št. 3146/4 k.o. Grgar15_seja_tocka_1920. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov.ŽUPAN

Mirko Brulc


< Nazaj na seznam