Sprejeti akti 2. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 30.1.2003 ob 14.uri

Datum: 30.01.2003
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Sprejeti akti 2. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica :Dnevni red :1. Potrditev zapisnika 1. seje mestnega sveta, ki je bila 19. 12. 20022. Poročilo o izvršenih sklepih 1. seje mestnega sveta z dne 19. 12. 20023. Predlog sklepa o sprejemu programu dela Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica za leto 2003 (hitri postopek)Sklep o sprejemu programa dela Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica4. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata svetniku (hitri postopek)Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata svetniku Niku Jurci5. Usmeritve za pripravo proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2003Sklep o sprejetju usmeritev za pripravo proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 20036. - Poročilo občinske volilne komisije o prenosu mandata svetnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica

- Kadrovske zadeve (hitri postopek)Kadrovske zadeve, imenovanje odborov7. Predlog pravilnika o izvajanju ukrepov za spodbujanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja v Mestni občini Nova Gorica (hitri postopek)Pravilnik o izvajanju ukrepov za spodbujanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja v Mestni občini Nova Gorica8. Predlog odloka o območju predkupne pravice občine na nepremičninah (prva obravnava)Odlok o območju predkupne pravice občine na nepremičninah9. Predlog sklepa o potrditvi strokovnega stališča oddelka za okolje in prostor (hitri postopek)Sklep o potrditvi strokovnega stališča oddelka za okolje in prostor do pripomb in predlogov k osnutku lokacijskega načrta za I. fazo obvoznice Renče10. Predlog sklepa o razveljavitvi sklepa št. 350-5/98 (hitri postopek)

Predlog sklepa o razveljavitvi sklepa št. 352-00-15/97 (hitri postopek)sklepa o razveljavitvi sklepa št. 350-5/98 in sklepa št. 352-00-15/9711. Predlog sklepa o dopolnitvi odloka o spremembi odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica (hitri postopek)Sklep o dopolnitvi odloka o spremembi odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica12. Predlog sklepa o soglasju k dodelitvi koncesije podjetju EXIMO d.o.o. (hitri postopek)Sklep o soglasju k dodelitvi koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo podjetju EXIMO d.o.o.13. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica (hitri postopek)Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica14. Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc. št. 933/1 k.o. Solkan (hitri postopek)15. Predlog sklepa o odobritvi zamenjave zemljišča del parc. št. 286 k.o. Nova Gorica za zemljišče del parc. št. 385/1 in 386/1 k.o. Nova Gorica (hitri postopek)Sklep o odobritvi zamenjave zemljišča del parc. št. 286 k.o. Nova Gorica za zemljišče del parc. št. 385/1 in 386/1 k.o. Nova Gorica16. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov.


< Nazaj na seznam