16. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo 22. aprila 2004 ob 14. uri

Datum: 16.04.2004
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA MESTNI SVETŠtevilka : 062-02-1/2002

Datum : 15. 4. 2004V A B I L ONa podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 21. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002 in 25/2002) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, 20/2002) sklicujem 16. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki boV ČETRTEK, 22. aprila 2004 ob 14. uri

v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica.
Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 15. seje mestnega sveta, ki je bila 25. 3. 20042. Poročilo o izvršenih sklepih 15. seje mestnega sveta z dne 25. 3. 2004 in nadaljevanja 15. seje mestnega sveta z dne 1. 4. 200416_seja_tocka_2.pdf3. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov16_seja_tocka_3.pdf4. Kadrovske zadeve16_seja_tocka_4.pdf5. Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2003 (hitri postopek)16_seja_tocka_5_01.pdf

16_seja_tocka_5_02.pdf

16_seja_tocka_5_03.pdf

16_seja_tocka_5_04.pdf

16_seja_tocka_5_05.xls

16_seja_tocka_5_06.xls

16_seja_tocka_5_07.xls

16_seja_tocka_5_08.xls

16_seja_tocka_5_09.pdf

16_seja_tocka_5_10.xls

16_seja_tocka_5_11.pdf

16_seja_tocka_5_12

16_seja_tocka_5_13

16_seja_tocka_5_14

16_seja_tocka_5_15

16_seja_tocka_5_16

16_seja_tocka_5_176. Predlog sklepa o podaji soglasja na poslovno poročilo o finančnem poslovanju Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2003

Predlog sklepa o podaji soglasja k poslovnemu in finančnemu načrtu Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 200416_seja_tocka_6.pdf7. Predlog sklepa o potrditvi poročila o delu javnega podjetja KENOG v letu 200316_seja_tocka_7.pdf8. Predlog sklepa o podaji soglasja k poslovnemu poročilu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 200316_seja_tocka_8.pdf9. Predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica (druga obravnava)16_seja_tocka_9.pdf10. Predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica (prva obravnava)16_seja_tocka_10.pdf11. Predlog odloka o oglaševanju na javnih površinah in površinah v lasti Mestne občine Nova Gorica (druga obravnava)16_seja_tocka_11.pdf12. Predlog pravilnika o subvencioniranju prevoza pitne vode16_seja_tocka_12.pdf13. Predlog sklepa v zvezi z izvajanjem pogodbe o koncesiji za izgradnjo in upravljanje omrežja in distribucijo zemeljskega plina16_seja_tocka_13.pdf14. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št. 610/9 k.o. Bukovica

Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc. št. 610/9 k.o. Bukovica16_seja_tocka_14.pdf15. Predlog sklepa o nakupu zemljišč parc. št. 95/2, 95/3, 190/3, 190/4, 324/2, 362/4, 364/2, 119/4, 119/5 in 120/3 k.o. Ravnica16_seja_tocka_15.pdf16. Predlog sklepa o nakupu zemljišč parc. št. 359/14 in 359/15 k.o. Bukovica16_seja_tocka_16.pdf17. Predlog sklepa o prodaji solastniškega deleža zemljišča parc. št. *38 k.o. Lokovec16_seja_tocka_17.pdf18. Predlog sklepa o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavini dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Nova Gorica, spremembe in dopolnitve 2003, za območje gospodarske cone Okroglica16_seja_tocka_18.pdf19. Predlog sklepa o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Nova Gorica, spremembe in dopolnitve 2003, za območja komunalne infrastrukture16_seja_tocka_19.pdf20. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov.

Zapisnika nadaljevanja 15. seje mestnega sveta zaradi izredno kratkih rokov ni bilo mogoče izdelati, zato ga bodo svetniki prejeli z gradivom za naslednjo sejo.ŽUPAN

Mirko Brulc


< Nazaj na seznam