4. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo dne 27.3.2003

Datum: 19.03.2003
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega svetaMESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVETŠtevilka : 062-02-1/2002

Datum : 18. 3. 2003V A B I L O

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 21. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 6/2002 in 25/2002) sklicujem 4. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bov ČETRTEK, 27. marca 2003 ob 14. uri

v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica.

Predlog dnevnega reda:1. Potrditev zapisnika 3. seje mestnega sveta, ki je bila 25. 2. 2003

2. Poročilo o izvršenih sklepih 3. seje mestnega sveta z dne 25. 2. 2003

tocka 2.pdf3. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

tocka 3.pdf4. Predlog sklepa o potrditvi sedežnega reda svetnikov za mandatno obdobje 2002-2006 (hitri postopek)

tocka 4.pdf5. Kadrovske zadeve (hitri postopek)

tocka 5.pdf6. Predlog odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2003 (druga obravnava)

tocka 6.pdf tocka 6A.xls tocka 6B.xls tocka 6C.xls tocka 6D.xls7. Predlog odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Nova Gorica (prva obravnava)

tocka 7.pdf8. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi in delovnem področju sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (druga obravnava)

tocka 8.pdf9. Predlog sklepa o umiku pobud iz dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Mestne občine Nova Gorica (hitri postopek)

tocka 9.pdf10. Predlog sklepa o financiranju političnih strank (hitri postopek)

tocka 10.pdf11. Predlog sklepa o podaji soglasja k ceni storitve osebne pomoči in pomoči na domu (hitri postopek)

tocka 11.pdf12. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica (prva obravnava)

tocka 12.pdf13. Predlog sklepa o razdelitvi sredstev požarnega sklada (hitri postopek)

tocka 13.pdf14. Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc. št. 1351/24 k.o. Solkan (hitri postopek)

tocka 14.pdf15. Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc. št. 1351/23 k.o. Solkan (hitri postopek)

tocka 15.pdf16. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št. 7982/4 k.o. Dornberk (hitri postopek)

Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc. št. 7982/4 k.o. Dornberk (hitri postopek)

tocka 16.pdf17. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 4620/15 k.o. Branik (hitri postopek)

tocka 17.pdf18. Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc. št. 1645/9 k.o. Nova Gorica (hitri postopek)

tocka 18.pdf19. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov.

Morebitno odsotnost sporočite službi mestnega sveta na tel. 3350 124.ŽUPAN

Mirko Brulc


< Nazaj na seznam