39. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica

Datum: 04.06.2002
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVETŠtevilka : 062-02-1/98

Datum : 28/5-2002

V A B I L ONa podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 21. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 6/2002) sklicujem 39. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

V SREDO, 5. junija 2002 ob 14. uri

v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica.Predlog dnevnega reda:1. Potrditev zapisnika 38. seje mestnega sveta, ki je bila 26. 4. 2002

2. Poročilo o izvršenih sklepih 38. seje mestnega sveta z dne 25. 4. 2002

3. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

4. Kadrovske zadeve (hitri postopek)

5. Zavzetje stališča do odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov

6. Zavzetje stališča v zvezi z organizacijo in financiranjem mednarodne konference "Realnosti in izzivi širitve EU"

7. Predlog odloka o spremembi odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica (hitri postopek)

Predlog sklepa o javni razgrnitvi osnutka spremembe splošnih prostorskih ureditvenih pogojev za posege v prostor v občini Nova Gorica (hitri postopek)

8. Predlog sklepa o odobritvi izplačila sredstev za pokrivanje izgube v mestnem potniškem prometu družbi Avrigo Družba za avtobusni promet d.d. Nova Gorica (hitri postopek)

9. Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nagradah zunanjih članov delovnih teles mestnega sveta in članov drugih občinskih organov (hitri postopek)

10. Predlog sklepa o potrditvi odgovora na pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti (Petrol d.d. in Meblo-Holding Družba za upravljanje, razvoj in financiranje, d.o.o. Nova Gorica) (hitri postopek)

11. Predlog sklepov v zvezi z nadzorom koncesionarja distribucije zemeljskega plina (hitri postopek)

12. Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc. št. 1107/21 k.o. Solkan (hitri postopek)

13. Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc. št. 1107/22 k.o. Solkan (hitri postopek)

14. Predlog sklepa o prerazporeditvi proračunskih sredstev (hitri postopek)

15. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov.Gradivo za 11. in 14. točko dnevnega reda boste prejeli kasneje.

Morebitno odsotnost sporočite Službi mestnega sveta na tel. 3350111, int. 124.

ŽUPAN

Črtomir Špacapangradiva_39.seje_-_tocka_02.pdf

gradiva_39.seje_-_tocka_03.pdf

gradiva 39.seje-tocka 06.pdf

gradiva 39.seje-tocka 07.pdf

gradiva 39.seje-tocka 09.pdf


< Nazaj na seznam