13. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo 29.1.2004 ob 14. uri

Datum: 23.01.2004
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVET
Številka : 062-02-1/2002

Datum : 20. 1. 2004V A B I L ONa podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 21. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002 in 25/2002) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, 20/2002) sklicujem 13. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki boV ČETRTEK, 29. januarja 2004 ob 14. uri

v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica.
Predlog dnevnega reda:1. Potrditev zapisnika 11. seje mestnega sveta, ki je bila 27. 11. 2003

Potrditev zapisnika 12. seje mestnega sveta, ki je bila 16. 12. 2003

2. Poročilo o izvršenih sklepih seje mestnega sveta z dne 16. 12. 200313_seja_točka_23. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov13_seja_točka_34. Kadrovske zadeve13_seja_točka_45. Predlog sklepa o sprejemu načrta razvojnih programov Mestne občine Nova Gorica za obdobje 2004-2007 (druga obravnava)13_seja_točka_5

13_seja_točka_5_16. Predlog odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2004 (druga obravnava)13_seja_točka_6

13_seja_točka_6_1

13_seja_točka_6_2

13_seja_točka_6_37. Predlog odloka o občinskem lokacijskem načrtu za dostopno cesto do centralnega odlagališča odpadkov (druga obravnava)13_seja_točka_78. Predlog sklepa o popravku prostorskih sestavin plana13_seja_točka_89. Predlog odloka o komunalnih taksah (druga obravnava)13_seja_točka_910. Predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom – Osnovno varstvo Nova Gorica (druga obravnava)13_seja_točka_1011. Predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom – Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica (druga obravnava)13_seja_točka_1112. Predlog pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica (druga obravnava)13_seja_točka_1213. Predlog sklepa o oprostitvi plačila komunalnega prispevka KS Grgar13_seja_točka_1314. Predlog sklepa o uskladitvi zemljiško-knjižnega stanja z dejanskim stanjem za Grgarske gmajne13_seja_točka_1415. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikovŽUPAN

Mirko Brulc


< Nazaj na seznam